Column ประจำ
Sponsor

จุดเปลี่ยน มศว. - ศรีสง่ามหานคร

พอพูดถึง มศว หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนส่วนใหญ่ในสังคมจะนึกถึงสถาบันที่ผลิตครูที่มีชื่อเสียง แต่ 17 ปี ผ่านมาแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ก่อกำเนิดขึ้น ในรั้วของสถาบันที่ผลิตครูนั้น

กราฟเส้นโค้งที่มีแต่จะทยานขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายถึง การศึกษาที่มีแต่จะพาให้ชีวิตเติบโต ไม่เพียงแต่ชีวิตเท่านั้น การศึกษายังพาให้การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเกิดขึ้นและพัฒนาเรื่อยมา เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย สมดังความหมายของคำว่า ศรีนครินทรวิโรฒ อันหมายถึงศรีสง่าแห่งมหานคร

การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของสังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ที่ก่อตั้งเพื่อแก้วิกฤตการขาดแคลนทันตแพทย์ในประเทศไทย

จากวันนั้นถึงวันนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ที่เป็นเหมือนคณะน้องเล็กในใจกลางกรุงฯ ได้พัฒนาตนเองเรื่อยมาอย่างสุดกำลังเหมือนกับวัยรุ่นที่ทำอะไรแบบสุดๆ แต่ก็พร้อมที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่ จนตอนนี้ คณะทันแพทย์ มศว ถือได้ว่าเป็นสถานพยาบาลแบบตติยภูมิที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถรักษาโรคช่องปากที่ซับซ้อน จากเดิมที่มีเพียง 2 แห่งในเขตกรุงเทพฯ คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น

โรงเรียนทันตแพทย์แห่งนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ในด้านความรู้ของนิสิตทันตแพทย์ มศว ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือระดับหลังปริญญา (Postgrad.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว น่าจะถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาที่มีบุคลากรที่หลากหลาย โดยคณาจารย์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และการศึกษาหลังปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และฮ่องกง ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของนิสิตทันตแพทย์ มศว ที่จะได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ที่แตกต่างจากอาจารย์ที่จบจากสถาบันที่ต่างกัน รวมถึงองค์ความรู้ที่อาจารย์มีนั้นก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนางาน วิจัย

ส่วนในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม ทางคณะฯ ได้สร้างกิจกรรมและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ชีวิตทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อเติมเต็มความเป็น แพทย์และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น ดังที่ท่านได้เคยอ่านจากฉบับก่อนในคอลัมน์เพาะต้นกล้า “เพาะกล้วยไม้ ที่ มศว” ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่ง

คณะเล็กๆ ที่มีบุคลากรรวมเด็กนิสิตเพียง 500 กว่าคน ยังมั่นในอุดมการณ์ที่ตอบโจทย์สังคม โดยการบริการวิชาการ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายเท่าที่คนในองค์กรจะสามารถทำได้ เช่น การจัดการอบรมและการศึกษาต่อเนื่องในหัวข้อที่ทันสมัยต่อการพัฒนาในวงการทันตกรรมให้กับบุคลากรในคณะฯเอง ศิษย์เก่า และทันตแพทย์ทั่วไป

การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ปีละประมาณ 600 คน

การให้บริการประชาชนในโครงการทันตกรรมบริการ และบริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าที่คณะฯ ในวันที่ 21 ตุลาคมซึ่งเป็นวันทันตสาธารสุขประจำทุกปี ปีละประมาณ 500 คน

นอกจากนี้คณาจารย์ของคณะฯ ยังร่วมทำงานในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ โครงการซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. เช่น โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข โครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเด็กไทยไม่กินหวาน เป็นต้น

นอกจากหลักสูตรทันตแพทย์แล้ว หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ก็ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี ตามหลักสูตรที่ทันตแพทย์สภารับรอง ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่จบจาก มศว ออกไปทำงานทั้งในและนอกหน่วยงานราชการทั้งสิ้น 198 คน

มาถึงปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จนศิษย์เก่าหลายรุ่นที่จบไป ยังทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตั้งแต่การมีที่จอดรถใต้ดิน โรงอาหารที่เคยทำหน้าที่เป็นโรงอาหารมาร่วมหลายสิบปี ได้ lenovate เป็นโรงอาหารที่มีแอร์อยู่บริเวณชั้นบน มีลานกิจกรรมที่เรียกว่า “SWUNIPLEX” และมีตึกสีเทาเงินยืนสูงตระหง่านแทรกอยู่กับบรรดาตึกทั้งหลายในย่านถนนอโศก

จากแรงขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะฯ ได้ขับเคลื่อนตนเอง เปิดดำเนินการศูนย์ทันตกรรมอโศกมนตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 ตึก มล. ปิ่น มาลากุล เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมโดยคำนึงถึงหลักบริบาลทันตกรรมแบบบูรณาการ (Comprehensive Dentistry) ให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและสหสาขา ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ภายในคลินิกที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานหลายสาขาทางทันตกรรม ให้บริการการตรวจรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจรเป็นลักษณะ One-Stop Service แก่ผู้คนในย่านอโศก ซึ่งประกอบด้วยชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ย่านนี้ นักธุรกิจ นักแสดง พนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยังยึดมั่นที่จะผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน และจะเป็นคณะทันแพทยศาสตร์ที่ตระหง่าน บนคุณค่าที่มีให้กับสังคม เฉกเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่ผ่านคืนวันอันภาคภูมิ...

  • 1.ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ “มศว” ไม่มีจุด และอ่านคำว่า "ศรีนครินทรวิโรฒ ว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด" มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SWU อ่านว่า สะ-วู
  • 2.มศว มีคณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ 2538 มีคณบดีมาแล้ว 4 คน โดยคณบดีคนปัจจุบัน คือ รศ.ดร.ทพ. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน และผลิตทันตแพทย์เพื่อรับใช้สังคมไปแล้ว 13 รุ่น จำนวน 372 คน
  • 3.คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้สัญลักษณ์กราฟของมหาวิทยาลัย สีม่วง ซึ่งมาจากสมการ Y = ex โดยหมายถึง “การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” อันเป็นปรัชญาของ มศว
  • 4.เมื่อครั้งที่ มศว เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร ได้ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนได้พักในหอพักของโรงเรียน จึงเรียกนักเรียนว่า นิสิต ทำให้ผู้ที่เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ถูกเรียกว่า นิสิตทันตแพทย์ (นทพ.)
  • 5.นิสิตทันตแพทย์ที่มาจากต่างจังหวัด ส่วนมากจะมาจากภาคอีสานและภาคใต้ ส่วนนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ
  • 6.ศูนย์ทันตกรรมอโศกมนตรี อยู่ตึกเดียวกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ภายใต้การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบนถนนอโศก ชื่อ SWUTEL
  • 7.ตึกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เชื่อมกับตึกเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิสิตและอาจารย์คณะทันตะฯ มักจะได้ยินการซ้อมดนตรีดีๆระหว่างทำงานคลินิก ได้ดูการซ้อมใหญ่ละครเวทีหรือกระทบไหล่เหล่าดาราที่เรียนคณะศิลปกรรมอย่างไม่ได้ตั้งใจ
  • 8.รถทุกคันต้องจอดรถที่ที่จอดรถใต้สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้นใต้สนามฟุตบอลที่จอดรถได้ถึง 400 คัน นิสิตสามารถเดินเล่นในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เพราะ ไม่มีรถขับผ่านภายในมหาวิทยาลัย
  • 9.ตลาดนัด มศวเป็น Tourist Attraction เป็นตลาดนัดที่มีคนต่างชาติเดินมากที่สุด จัดทุกวันพฤหัสที่ลาน SWUNIPLEX ซึ่งเป็นพื้นที่บริการชุมชนสาธารณะของมหาวิทยาลัย ติดกับตึก GMM แกรมมี่ อโศก
  • 10.เส้นทางการเดินทางมาคณะทันตะ มศว มีมากที่สุด มีทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอส (สถานีอโศก) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีสุขุมวิท /เพชรบุรี) แอร์พอร์ตลิงค์ (สถานีมักกะสัน) เรือ (ท่าคลองแสนแสบ) แทกซี่ (ถนนอโศก) และทางอากาศมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์บนตึก 19ด้วย

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com