Column ประจำ
Sponsor

ชวนกันทำดี: สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

โดย : Thai Dental Magzine
Tags : สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

การุณยเวศม์ บ้านแห่งความกรุณา

สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดิมมีชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางละมุง” เปิดตัวเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2537 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม สถานสงเคราะห์แห่งนี้ใหม่ว่า “สถานสงเคราะห์ คนพิการ การุณยเวศม์” มีความหมายว่า “บ้านแห่งความกรุณา”

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • สถานที่ตั้ง: 105 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • Email: karunyawet@hotmail.com
 • Facebook: สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันมีผู้พักอาศัยที่นี่ จำนวน ๔๐๖ คน

 1. พิการทางการเห็น
  จำนวน 29 คน
 2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
  จำนวน 29 คน
 3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
  จำนวน 148 คน
 4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
  จำนวน 5 คน
 5. พิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้
  จำนวน 143 คน
 6. พิการมากกว่า ๑ อย่าง
  จำนวน 52 คน

สาเหตุเข้ารับการสงเคราะห์

 1. ครอบครัวมีฐานะยากจน
  จำนวน 168 คน
 2. ไม่มีที่อยู่อาศัย
  จำนวน 103 คน
 3. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  จำนวน 15 คน
 4. ถูกทารุณ
  จำนวน 10 คน
 5. ถูกทอดทิ้ง
  จำนวน 110 คน
 6. ขาดผู้ดูแล
  จำนวน 0 คน

ท่านสามารถสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดย

 1. บริจาคเลี้ยงอาหาร
 2. บริจาคเงิน/เครื่องอุปโภค-บริโภค
 3. จัดกิจกรรมนันทนาการ
 4. เยี่ยมชมกิจการ
 5. อุดหนุนผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
 6. เป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ /บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ

กลุ่มเตรียมอุดม40 รักชาติ

มีสมาชิกกลุ่มเป็นทันตแพทย์หลายท่าน นำทีมโดยทพ.ชาญชัย ทนประเสริฐเวช ประสงค์จะทำประโยชน์ให้กับบ้านการุณยเวศม์ เพื่อ

 • ให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก เจ้าหน้าที่และผู้ยากไร้ในชุมชนใกล้เคียง
 • ป้องกันปัญหาโรคเหงือก ฟันผุแก่กลุ่มเป้าหมายดังข้างต้น
 • เพื่อวางระบบทันตกรรมป้องกันให้บ้านการุณยเวศม์

โดยจะรวบรวมเงินจากสมาชิกกลุ่มเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม และร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์ จัดทันตแพทย์อาสาสมัครร่วมตรวจรักษาที่ห้องทันตกรรม 2 ยูนิต ในเบื้องต้นจะออกให้บริการเดือนละครั้ง และจะฝึกสอนกิจกรรมทันตกรรมป้องกันให้ผู้ดูแล เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคฟันผุ โรคเหงือกต่างๆและเพิ่งตั้งห้องทำฟันเสร็จในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ทางกลุ่มอยากเชิญชวนท่านสมาชิกที่อยากทำเรื่องดีๆ ให้สังคม นอกจากการให้ที่เป็นเงินทองที่ทำกันตามปกติแล้ว ท่านสามารถให้การดูแลกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงทันตแพทย์ได้ โดยรวมกลุ่มกันสามสี่คน ประสานไปที่บ้านการุณยเวศม์ นัดคนไข้ตามจำนวนที่ท่านสะดวกใจ เพื่อร่วมกันให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มคนที่ขาดโอกาสเหล่านี้ได้ โดยประสานล่วงหน้าสักสี่ห้าวันก่อนไปที่ เบอร์โทรศัพท์ : โทร. 038- 241-741โทรสาร. 038- 240137 ท่านอาจไปทำฟันช่วงเช้า แล้วเลยไปรับประทานอาหารทะเลอร่อยๆ ร่วมกันก่อนกลับได้ ชวนทำดีร่วมกัน อิ่มใจ อิ่มหนำ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com