Column ประจำ
Sponsor

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา เเละบทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ


Tags : ทญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร , ทพ. สันติ ศิริวัฒนไพศาล , ทญ.จิราภรณ์ ผลพิบูลย์ , ทญ.นิธิมา เสริมสุธีอนุวัฒน์ , ทญ. อภิญญา กุลวีระอารีย์ , ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร , ทญ. ทัศนีย์ เลิศอุตสาหกูล , ทพ. ชุมพล กฤตยะพงษ์ , ทญ. จุฑาภรณ์ ศุกรีเขตร , ทญ. อภิญญา บุญจำรัส , ทันตแพทยสภา

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

“หน้าที่หลัก ๆ ของสภาวิชาชีพ ก็ควรที่จะดูแลและกำกับสมาชิกในวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งทันตแพทยสภาต้องมีหน้าที่ในการดูแล สิทธิประโยชน์ของสมาชิกว่าควรจะได้รับเกียรติ ได้รับสวัสดิการ ต่างๆ ใดๆ บ้างในสังคมที่เป็นอยู่ เช่นการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพวิชาการ อีกทั้งเป็นตัวแทนในการผลักดันให้วิชาชีพมีบทบาทการดูแลสุขภาพช่องปากที่ก้าวไกล ในขณะเดียวกันก็ต้องกำกับดูแลสมาชิกให้ทำหน้าที่ของวิชาชีพอย่างเป็นธรรมกับประชาชนทั่วไป”

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

“บทบาทส่วนใหญ่จะเห็นเรื่องการดูแลสิทธิ ของสมาชิก ด้านการศึกษา และการดูแลประชาชนในเรื่องการร้องเรียนการทำผิดวิชาชีพ แต่สิ่งที่อยากจะให้ทันตแพทยสภา ทำมากขึ้นคือบทบาทในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำ/เสนอแนวทางการดูแลระบบบริการด้านทันตสุขภาพ ให้ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ทั้งแก่กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. เพื่อนำไปสู่การทำเป็นนโยบายระดับชาติ ผมเห็นว่าคิดว่าทันตแพทยสภาควรแสดงบทบาทด้านให้มากขึ้น การกำหนดทิศทางจะทำให้นำไปสู่การพัฒนาสมาชิกและการปกป้องดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี”

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

"ปกติแล้วทันตแพทย์ที่อยู่ในภาคเอกชน เราจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทันตแพทยสภาจาก หนังสือที่ส่งให้กับสมาชิก "ข่าวสาร ทันตแพทยสภา ” ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นการสื่อสารที่ดีมากระหว่างสมาชิกกับทันตแพทยสภา ทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว การทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะขอความช่วยเหลือ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทันตแพทย์ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายหรือตามนโยบายของทันตแพทยสภา เนื่องจากทันตแพทยสภาถือเป็นองค์กรหนึ่ง ที่ทำงานให้การดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เดือดร้อนต่างๆของเหล่าสมาชิกโดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพ ตลอดจนถึงการให้การสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิชาการต่างๆ การให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ เพราะทันตแพทยสภาเป็นศูนย์รวมตัวแทนทันตแพทย์ทั้งหลายของประเทศไทยที่มาจากการแต่งตั้งและจากการเลือกตั้ง เข้าไปทำงานร่วมกัน เพื่อดูแลผลประโยชน์ เพื่อวิชาชีพ ทันตแพทย์ และเพื่อประชาชนนั่นเอง"

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

"เราอยากเห็นทันตแพทยสภา แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นเสาหลักให้สมาชิกได้มีที่ยึดเหนี่ยว คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเดือดร้อนหรือมีปัญหา มีกรรมการที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชนและจากภาครัฐบาล จากอายุการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อจะได้มาแชร์ประสบการณ์และช่วยชี้แนะป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญขอให้รับฟังการทำงานซึ่งกันและกัน ขอให้ยอมรับความคิดเห็นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง อันเป็นผลเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากการเรียนรู้ที่ได้มาไม่ใช่จากห้องเรียนอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อน มันสามารถหาความรู้ได้มาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น"

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

“ทราบว่าทันตแพทยสภาเป็นนิติบุคคลดำเนินการตาม “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม” พ.ศ.2537 ซึ่งวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของทันตแพทยสภาที่ระบุตาม พรบ.ฉบับนี้นั้น มีสาระสำคัญหลักเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา โดยผู้ที่จะเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาได้นั้นต้องได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง แปลไทยเป็นไทยคือ สมาชิกทันตแพทยสภาต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น ดูเหมือนจะมีแต่วิชาชีพทันตแพทย์ในงานทันตกรรมเท่านั้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว แม้แต่ในคลินิกก็จำเป็นต้องมีผู้ช่วยทันตแพทย์ งานคลินิกจึงจะมีประสิทธิภาพ และเมื่อมองในงานทันตสาธารณสุขไทย พบว่าปัจจุบันยังมีประชาชนชาวไทยอีกหลายสิบล้านคนที่เข้าไม่ถึงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทันตแพทย์ที่เป็นสมาชิกทันตแพทยสภามีไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชนคนอยู่ไกลเหล่านั้น จำเป็นต้องมี ทันตาภิบาล ซึ่งการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตาภิบาลต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2539 เท่านั้น ทันตาภิบาล จึงไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนั้นทันตาภิบาลจึงไม่สามารถเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาได้

อย่างไรก็ตาม ทันตาภิบาล ที่กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชน และ รพสต.หลายพันแห่งทั่วประเทศเหล่านั้น ก็ถือเป็น หมอฟันของชาวบ้าน ในพื้นที่ที่ทันตแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพออย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ปัจจุบันปัญหาที่พบคือ ทันตาภิบาล ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง ทันตาภิบาลจึงลาออกจากหน่วยงานราชการต้นสังกัด หรือเปลี่ยนสายงานเป็นจำนวนมาก การขาดแคลนทันตาภิบาล ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ที่เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาตามสมควร เพราะ การมีอยู่ของ ทันตาภิบาล ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

“ปัญหาทันตาภิบาลเป็นปัญหาเรื้อรังซับซ้อน ปัญหานี้ยังมีอยู่และยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นบทบาทของทันตแพทยสภาที่ดิฉันในฐานะสมาชิกทันตแพทยสภา มีความคาดหวังให้กรรมการทันตแพทยสภา ตระหนักและมีแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหากำลังคนด้านทันตสาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาของทันตาภิบาล (ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกทันตแพทยสภา) แต่ส่งผลต่อการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน (ที่เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา) และส่งผลต่อการเข้าถึงการบริการทันตกรรมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ...แม้ว่าจะไม่ได้มีกำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ ทันตแพทยสภา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติใน “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม” พ.ศ.2537 ก็ตาม”

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

“ทันตแพทยสภามีหน้าที่ดูแลกำกับทันตแพทย์ในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงดูแลสถานพยาบาลทุกแห่งให้ดำเนินกิจการตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงผลักดันระบบบริการสุขภาพช่องปากทั้งประเทศ แต่ที่ผ่านมา เท่าที่สัมผัสได้ บทบาทของทันตแพทยสภา ยังน้อยเกินไป หรืออีกนัยหนึ่ง ประชาสัมพันธ์น้อยไป ทำให้ทันตแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในภาคเอกชน อาจจะรู้สึกได้รับข้อมูลน้อย และ ถ้าไม่พยายามจะรับรู้ข้อมูล หรืออยู่ในวงการ ก็อาจจะกลายเป็นผู้ไม่ได้ข้อมูลใดๆเลย

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

 • หาช่องทางการสื่อสารกับทันตแพทย์ที่ประกอบวิชาชีพ ในภาครัฐ และภาคเอกชนให้มากขึ้น
 • ฝากกรรมการชุดใหม่ที่จะได้รับเลือกในวาระที่ 7 นี้ ช่วยดำเนินการเรื่อง การเปิดเสรีอาเซียน ที่กำลังจะมีในปี 2015 เพื่อเป็นสื่อกลางที่จะรวบรวมข้อสรุป ของการเปิดเสรี ว่า ทันตแพทย์ไทย จะมีผลกระทบอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร ผลของภาษี ผลทางกฎหมาย เพื่อจะได้ให้คำแนะนำ รวมถึงสื่อสารให้ทันตแพทย์ไทย ได้รับทราบ”

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

“ทันตแพทยสภาเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศไทย ทำหน้าที่หลักในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ดำเนินวิชาชีพอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม รวมถึงการส่งเสริม การประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์ในด้านต่างๆ รวมไปถึงเป็นการเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศไทยกับองค์กรอื่นๆ รวมถึงภาคประชน”

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

“สิ่งที่อยากเห็นในการทำงานของทันตแพทยสภา คือ การมีการแบ่งหน่วยงานออกตามความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันของทันตแพทยสภา มีมากและงานแต่ละด้านมีความหลากหลาย ตลอดจนการก้าวไปข้างหน้าของโลกในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทำให้ทันตแพทยสภามีการปรับตัวไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอยากให้มีการแบ่งงานให้มีแต่ละหน่วยรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนตามความถนัด โดยอาจมีการเชิญทันตแพทย์ ที่มีความถนัดในงานด้านนั้น ๆ ที่ไม่ได้ทำหน้าที่หลักเป็นคณะกรรมการในทันตแพทยสภา เข้าร่วม เพื่อให้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ไทยจริงๆ ที่มีความชำนาญการในแต่ละด้าน หรือมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภาจะเป็นผู้ประสานงานให้ ซึ่งจะทำให้การทำงานของทันตแพทยสภาเป็นไปอย่างคล่องตัว ทั่วถึง และตรงประเด็น ไม่เป็นเพียงการทำงานจากส่วนกลางออกไปเท่านั้น

วิธีการนี้ จะทำให้ขนาดองค์กรจะเล็กลง สามารถทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น สามารถทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ทันท่วงที สามารถมีบทบาทในการกำหนดบทบาทของทันตแพทย์ไทยให้เป็นไปอย่างชัดเจน และก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะยังมีงานอีกมากที่ทันตแพทยสภายังก้าวไปไม่ถึง หรือ ไม่ทันต่อสภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาองค์กรทันตแพทยสภาให้ดำเนินไปข้างหน้าได้ จำเป็นต้องมีก้าวแรกที่มั่นคง จากการที่ได้คณะกรรมการที่มาจากเสียงของทันตแพทย์ส่วนใหญ่ โดยเบื้องต้นเสียก่อน”

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

จากความคิดเห็นของตัวเอง โดยที่ยังไม่ได้เปิดอ่านจาก web site ของทันตแพทยสภา ทันตแพทยสภา ทราบว่าเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของทันตแพทย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลทันตแพทย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสม แต่ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลประชาชน ให้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานของทันตแพทย์ และหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นตัวแทน ซี่งในที่นี้หมายความว่าเป็นปากเสียงให้ทันตแพทย์ในการที่จะรักษาสิทธิ และหน้าที่อันชอบธรรมของพวกเราที่มีต่อ พวกเรากันเอง และสังคมส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง และ Proactive และเมื่อได้อ่าน ข้อมูลจาก web site ของทันตแพทยสภาแล้ว คิดว่าทันตแพทยสภาก็ได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ดี แล้ว

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

สิ่งที่อยากให้ทันตแพทยสภาเป็น/ทำ เพิ่มเติม คือ การประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากความรู้สึกในส่วนลึกของตัวเองแล้วรู้สึกว่าผลการทำงานของทันตแพทย์สภาค่อนข้างเงียบ ( ไม่มีการประชาสัมพันธ์ในเชิง active มากนัก ) จะได้รับข่าวสารก็เฉพาะการส่งนิตยสาร หรือเปิดอ่านจาก web site เท่านั้น ส่วนประชาชนเองไม่แน่ใจว่าจะได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องทันตกรรม จากทันตแพทยสภาได้หรือไม่ จึงเห็นว่า น่าจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ทั้งทันตแพทย์ และประชาชน ได้รู้จัก และเห็นความสำคัญขององค์กรของเราให้มากขึ้น เช่น อาจจะมีการจัดกิจกรรม รณรงค์ (ซี่งอาจะจะมีแล้วแต่ไม่เป็นข่าว) ให้ความรู้ทางสื่อ ทีวี you tube นสพ. ซี่งทันตแพทยสภาอาจจะต้องเป็นศูนย์กลางประสานงานกับชมรม หรือสมาคมในกลุ่มวิชาชีพทันตกรรมที่มีอยู่ ร่วมกับดำเนินงานให้มีกิจกรรมที่สื่อให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น และอีกส่วนที่อยากเห็นคือ ขอให้ทันตแพทยสภา ทำหน้าที่ในส่วนของสภาให้ดีที่สุด คือ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

ที่ผ่านมา ทันตแพทยสภา ได้ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมมาอย่างดียิ่ง เช่น การจัดทำ Thai Dental Safety Goals and Solutions 2009

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

 • ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพราะการเรียนรู้ในรั้วมหา’ลัยเพียง 6 ปี กับบทเรียนที่จะต้องเจอะเจอนอกขอบรั้วยังมีส่วนที่แตกต่างมากมาย เมื่อเราจบมาหมาดๆ สิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหาในการให้บริการ คือ Skill ในการ Select Case ให้เหมาะสมกับความสามารถของเรา และการใช้คำพูดในการ Communication ให้คนไข้เข้าใจก่อนตัดสินใจรับการรักษา ซึ่งเรามักจะต้องเรียนผิดเรียนถูกในชีวิตการทำงาน จึงอยากจะให้ทันตแพทยสภากำหนดนโยบายในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม นอกเหนือจากบทเรียนที่มีอยู่ในรั้วมหา’ลัย เช่น จัดทำ Vedio Clip “กลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้า” และสอดแทรกเนื้อหาตามมาตรฐาน Thai Dental Safety Goals & Solutions
 • ควบคุมจำนวนการผลิตบุคลากรทางทันตกรรมที่ต้องทำงานร่วมกับทันตแพทย์ เช่น ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานต้อนรับ พนักงานเวชระเบียน ฯลฯ ให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ทั้งหมด (ทันตแพทย์ : ผู้ช่วยทันตแพทย์ = 1:1-3) พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานวิชาชีพสำหรับบุคลากรทางด้านนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรม และสร้างมาตรการเพื่อควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้เช่นกัน เพราะคุณภาพงานและความปลอดภัยที่มอบให้กับผู้รับบริการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทันตแพทย์เพียงผู้เดียว หากพนักงานต้อนรับซักประวัติเบื้องต้นได้ถูกต้องและครบถ้วน ให้ข้อมูลความรู้ก่อนรับการรักษา ให้คำแนะนำหลังการรักษาได้อย่างถูกต้อง ก็จะเพิ่มคุณภาพการบริการและลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยในระยะสั้นอาจจะขึ้นทะเบียนบุคลากรที่ทำงานทางด้านนี้ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานพื้นฐาน และกำหนดแนวทางที่จะส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มนี้ ส่วนในระยะยาว ผลักดันให้มีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเหล่านี้ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหา’ลัย
 • เป็นพี่เลี้ยงให้กับทันตแพทย์ ในวันที่เกิดความผิดพลาดของการให้บริการ ทันตแพทย์บางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา การลองผิดลองถูกเพื่อแก้ปัญหา อาจจะทำให้ปัญหายิ่งบานปลายขึ้น หากทันตแพทยสภามีช่องทางที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ทันตแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยการสร้างเครือข่าย “รับเรื่องร้องทุกข์ ลดข้อผิดพลาด” ซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาคดีฟ้องร้องได้มากขึ้น
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ทันตกรรมระดับประเทศ เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลของคนไข้และประวัติการรักษาอย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน Thai Dental Safety Goals ซึ่งทันตแพทย์ มีชัย สมหวังประเสริฐ หัวหน้าแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้เสนอความคิดเห็น“การจัดตั้งทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทันตกรรมระดับประเทศ และผลักดันให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ชุดนี้ในการเรียนการสอนทุกมหา’ลัย และปรับใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อทันตแพทย์จบมาทำงานก็จะใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกัน ซึ่งก็จะง่ายต่อการบันทึกข้อมูล”
 • การสร้างเครือข่ายซอฟต์แวร์ทางด้านสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล เพื่อส่งต่อข้อมูลของคนไข้ เมื่อมีการ Refer Case เพื่อขอคำปรึกษา หรือรับการรักษาต่อ เช่น ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคประจำตัว รักษาอยู่ที่ต่างประเทศ มีปัญหาฉุกเฉินทางทันตกรรมที่ต้องรับการรักษาที่บ้านเรา เราก็สามารถขอให้เขาส่งข้อมูลประวัติโรคประจำตัวของผู้ป่วยให้เราได้ทันที เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยค่ะ

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

"เป็นที่รู้กันอยู่ว่าทันตแพทยสภาจะทำหน้าที่ผดุงคุณธรรมในวิชาชีพ ปกป้องสิทธิที่พึงมีในสังคมของวิชาชีพทันตแพทย์ให้มีที่ยืนอย่างสง่าในสังคมโลก อันนี้ต้องเข้าใจว่ามิใช่มีเพื่อปกป้องหรือช่วยเหลือทันตแพทย์ในปัจเจกบุคคล แต่ทำหน้าที่ในองค์กรทั้งหมด ซึ่งทันตแพทย์หลายๆท่านจะคิดว่า ทำไมทันตแพทยสภาไม่คิดช่วยเหลือทันตแพทย์ด้วยกัน ไม่ว่าในกรณีปัญหาร้องเรียน ทำให้เหมือนคอยจ้องจับผิดพวกเดียวกัน แต่จริงแล้วถ้าคิดในบริบทของหน้าที่แล้ว การตบหมู่คนในวิชาชีพเดียวกันให้อยู่ในกรอบในวินัยที่ถูกต้องจะทำให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งหมายถึงคุณค่าของความเป็นแพทย์จะเกิดขึ้นมาเองโดยปริยาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นระบบทุนซึ่งแลกกันด้วยผลประโยชน์ การที่จะทำให้ ผู้ป่วยสามารถไหว้ทันตแพทย์ได้โดยสนิทใจเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทันตแพทยสภาที่จะต้องทำอย่างไรให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาจากทันตแพทย์สามารถไหว้ทันตแพทย์ได้อย่างสนิทใจมิใช่เพียงแค่คิดว่าเป็นผู้ว่าจ้างทำของเมื่อทำฟันเสร็จก็จ่ายเงินตามค่าจ้าง แล้วเลิกแล้วกันไป "

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

"เมื่อทันตแพทยสภาสามารถตบกรอบทันตแพทย์ให้เข้าสู่จรรยาบรรณและปกป้องวิชาชีพให้เข้าสู่อุดมคติได้แล้ว สิ่งที่ควรจะมองต่อไปคือผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเราได้แก่ วิชาชึพที่เป็นแนวร่วมกับเรา เช่นทันตาภิบาล ซึ่งควรหาทางสนับสนุนเขาให้เป็นกำลังสำคัญงานทันตกรรม และหาแนวทางที่จะต้องแบ่งงานกันให้ชัดเจนว่างานไหนคืองานของใครดังเช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น นอกจากนี้ ทันตแพทยสภาต้องไวต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นอยู่ ที่จะกระทบต่อการทำงานของทันตแพทย์ การเคลื่อนย้ายหรือการไหลของบุคลากร ทั้งระบบความคิดของทุนนิยมที่บ่าเข้าใส่สังคม ทำให้เห็นผู้ป่วยเป็นลูกค้า แล้วยังรวมไปถึงการปรับมุมมองของตนเองที่เป็นมุมมองของเอกชนมากขึ้นกว่ามุมมองของราชการ การจัดให้มีส่วนร่วมของทันตแพทย์ที่มิได้เป็นกรรมการให้มีกิจกรรมช่วบงานสภาให้มากขึ้นรวมทั้งมุมมองของกรรมการให้ไหวทันต่อกระแสของเอกชนมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจถึงกับต้องมีการปรับโครงสร้างทันตแพทยสภาใหม่ ก็เป็นได้"

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

แปลกแต่จริง พอได้รับคำถามว่าทราบอะไรบ้างเกี่ยวกับทันตแพทยสภา พบว่า เรารู้จักทันตแพทยสภาน้อยมาก คุ้นเคยกันทันตแพทยสมาคมมากกว่าแต่จะขอตอบ ดังนี้

 • ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์
 • ดูแลเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของทันตแพทย์
 • รับผิดชอบเรื่องการออกใบอนุญาติต่างๆรวมถึงวุฒิบัตร ปริญญาบัตร
 • ส่งเสริมการศึกษาวิจัยของทันตแพทย์

บางทีการทำงานในภาคเอกชนอาจจะทำให้ไม่มีความรู้สึกใกล้ชิดกับทันตแพทยสภา เท่าที่ผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการส่วนมากอยู่ในภาคราชการ ประมาณว่าความรู้สึกในการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาก็จะเหมือนกับเลือกพรรคการเมือง แต่เราทันตแพทย์ทุกคนก็ควรต้องพิจารณาและเลือกให้ดีเพื่อเลือกตัวแทนที่จะทำหน้าที่แทนเราในการประกอบวิชาชีพ

ได้กลับไปอ่านข่าวสารทันตแพทยสภาเล่มเก่าๆบางเล่มที่เลือกเก็บไว้ พบว่าทันตแพทยสภาได้พยายามทำทุกแง่มุมที่จะเป็นผลดีต่อบุคลากรและต่อวิชาชีพ แต่ทันตแพทย์หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าถึงข่าวสาร มีความเห็นว่าวิธีที่จะทำให้สมาชิกได้ประโยชน์และรู้จักทันตแพทยสภามากที่สุดนั้น ก็คงจะผ่านทางหนังสือข่าวสารสภานั่นเอง

หนังสือข่าวสารสภาเป็นวิธีง่ายที่สุดที่จะติดต่อและเชื่อมโยงสมาชิกกับสภา ส่วนตัวคิดว่าข่าวสารดีแล้ว มีเรื่องที่น่าอ่านและเป็นประโยชน์มาก แต่ทำไม ทันตแพทย์ทั้งหลายไม่ค่อยคิดอย่างนี้(ลองเลียบเคียงถามเพื่อนๆหลายๆคนดู บอกว่าสงสัยจะเป็นเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจจราจรกับคนขับรถ (ทันตแพทย์ถ้าจะต้องติดต่อกับทันตแพทยสภาก็เฉพาะเวลามีเรื่องร้องเรียนรึเปล่า) เราน่าจะขจัดความรู้สึกนี้ออกไป

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

 • อยากทราบข้อมูลของทันตแพทยสภาเรื่องการจัดทำ Informed consent form ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
 • อยากให้จัดทำ CPG ในหัวเรื่องต่างๆ น่าจะเป็นประโยชน์ในการให้การรักษาที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

บทบาทที่ทราบเกี่ยวกับทันตเเพทยสภา

" ทันตเเพทยสภา เป็นสภาวิชาชีพอันทรงเกียรติของทันตเเพทย์ ที่กรรมการมาจาก 3 ส่วนคือกรรมการโดยตำเเหน่ง กรรมการโดยการเเต่งตั้ง และกรรมการโดยการเลือกตั้ง ซึ่งจะเลือกตั้งวันที่ 11 กพ. 56 นี้ "

บทบาทที่อยากเห็นสภาดำเนินการ

อยากเห็นทันตเเพทยสภาชุดใหม่นี้ ส่งเสริม ประสาน เเละพัฒนา ความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและการให้บริการเป็นเลิศ ของทันตเเพทย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเเรกๆหรือรุ่นใหม่ๆ ให้ทำงานได้ไม่เเตกต่างกัน อีกทั้งปลูกฝังความตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่ควรปฏิบัติไม่ว่าจะต่อคนไข้หรือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน เฉกเช่นที่กล่าวว่า "ความรู้คู่คุณธรรม" อันจะเป็นการกอบกู้ความศรัทธาที่คนไข้มีต่อทันตเเพทย์ให้กลับคืนมา

อีกทั้งวางกุศโลบายสร้างความสามัคคีในวิชาชีพ ไม่เเบ่งค่ายเเบ่งวัยเเบ่งองค์กร ให้มองรวมเป็นสมาชิกวิชาชีพเดียวกัน มีอะไรอยากให้สภาช่วยกล่อมเกลาให้กลมกล่อม ลดความเเรงความตึงขึงขัง ผองเราก็จะทำงานร่วมกัน ช่วยกันรักษาคนไข้ให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นทีม

เรื่องการเตรียมตัวรับ AEC อยากให้สภาแสดงนโยบายการตั้งรับผลกระทบต่อวิชาชีพเราอย่างไร.. ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแบบเราๆท่านๆ จะมีหมอต่างชาติมาทำงานแข่งขันกัน สภาจะสอบ ใบประกอบโรคศิลป์ยังไง เป็นภาษาอังกฤษ คู่กับภาษาไทย เเบบบรรทัดต่อบรรทัดเลยดีไหม จะได้แก้ปัญหาการกีดกันเรื่องภาษาไหม หรือในเเง่ผู้ประกอบสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลีนิกขนาดเล็กขนาดใหญ่ จะมีผลยังไงบ้าง บอกเล่าเก้าสิบกันด้วยค่ะ... อ้อ !! อีกอย่างค่ะ อยากให้สภาเชื่อมประสานต่อกับสถาบันภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาติใดในอาเชี่ยนที่จะเเนะนำให้หมอๆฝึกปรือก่อน เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องภาษาเรายังไม่ค่อยเเข็งเเรงกันเท่าไรนักค่ะ

ที่สำคัญอีกเรื่องคือเรื่องกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมที่ทุกท่านควรรู้ ( เเต่ไม่รู้ ) น่าจะจัด Course อบรมเเจก Certificate กันบ้างก็อยากให้มีบ้างนะคะ.. ยิ่งปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เน้นข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค... แต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการบ้างเลย.!?! . จนบางครั้งหมอๆที่ทำงานดีตั้งใจดีเจออะไรเเบบที่ไม่คาดฝัน ก็ท้อแทบเลิกทำงานไปเลยก็มี.. ก็อยากเห็นทางสภาตั้งกลุ่มหรือฝ่ายพิทักษ์ดูเเลหมอบ้างก็น่าจะดีนะคะ.. ขอกดLike ให้เลยค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com