Column ประจำ
Sponsor

Exclusive Interview นายกทันตเเพทยสภา

ปี 2556 นี้ทันตแพทยสภามีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการทันตแพทยสภาสมัยที่ 7 เสร็จสิ้น และเป็นครั้งแรกที่เรามีนายกทันตแพทยสภามาจากหัวเมือง แปลว่าไม่ได้มาจากกระทรวงหรือมหาวิทยาลัย แต่ท่านนายก ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ เป็นทันตแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในภาคใต้ของน้องๆที่รับราชการค่ะ

ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ หรือ “พี่ตอน” ของน้องๆทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด ท่านเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ มาจบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 และเริ่มต้นรับราชการที่โรงพยาบาลสงขลา ในปี 2522 และย้ายไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ในปี 2525 และรับราชการอยุ่ที่นี่จวบจนปัจจุบัน และท่านได้ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน รุ่มที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหิดล จบในปี 2530 ท่านมีภรรยาเป็นทันตแพทย์เช่นกันได้แก่ ทพญ.สมพิศ มีลูกชาย 1 คน เรียนอยู่ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมปีที่ 6

ทพ.ธรณินทร์เป็นนักกิจกรรม ทำกิจกรรมหลายอย่างมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เช่นเป็นกรรมการสภานักศึกษา กรรมการชมรมกีฬา นักกีฬาวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัย และ เมื่อมารับราชการก็อาสาทำงานส่วนกลางให้กระทรวงสาธารณสุขมากมาย อาทิ กรรมการกำลังคน กรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน กรรมการพิจารณาการจัดสรรแพทย์และทันตแพทย์ และการโยกย้ายทันตแพทย์ กรรมการพิจารณาโครงสร้างของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็งของการทำงานของทันตแพทย์ในภูมิภาค ทพ.ธรณินทร์ก็ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันให้เกิดชมรมทันตแพทย์ภาคใต้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2544 จนปัจจุบัน คณะกรรมการนี้ได้เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาระบบทันตสาธารณสุขของภาคใต้ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาทางทันตกรรมและงานส่งเสริมป้องกัน นอกจากนั้นยังทำให้มีกิจกรรมการรับน้องทันตแพทย์และทันตาภิบาลที่อบอุ่น ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและเครื่องทันตกรรมรวมของ หน่วยงานภาคใต้ให้สามารถได้วัสดุที่ดีอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด

ทพ.ธรณินทร์เป็นนักบริหารโดยมีบทบาทสำคัญด้านการบริหารหลายด้านในโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ เคยเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ บริการเงินของสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ มากกว่า 800 ล้านบาท ในช่วงเวลานั้น เป็นกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลรวมถึงค่าตอบแทนต่างๆของลูกจ้างในโรงพยาบาล เป็นกรรมการพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประชุมอบรม และเป็น Lead team ของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล

ค่าที่เป็นคนคิดนอกกรอบ ที่หาดใหญ่จึงมีนวตกรรมการทำงานหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำฟันปลอม โดยที่หาดใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี จนในปัจจุบัน สามารถเกลี่ยงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมมาช่วยจ่ายค่าฟันเทียม ทำให้เอกชนแถวหาดใหญ่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำฟันเทียมได้ ทำให้เวลาการทำงานของทันตแพทย์ภาครัฐในรพศ. สามารถใช้เพื่อให้การบริการด้านอื่นๆ ตัดงานฟันเทียมทั้งปากให้เอกชนที่จัดเวลาว่างมาทำได้ เกิดประสิทธิภาพในภาพรวม และประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น คิวในโรงพยาบาลสั้นลง และที่นี่เองที่นำเอาเงินกองทุนทันตกรรมมาสร้างนักสุขภาพช่องปากขึ้นเพื่อช่วยสอนทันตสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรมดูแลสุขภาพของช่องปากให้กับนักเรียน ครูและประชาชนที่มารับบริการ ทำให้ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ใช้เวลาการทำงานเพื่อให้การบริการได้เต็มที่

เรื่องความสนใจในทันตแพทยสภานั้นท่านนายกธรณินทร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทันตแพทยสภาตั้งแต่ปี จนถึงสภาวาระที่ 6 และได้เข้ามาร่วมทำงานในสภาตั้งแต่บัดนั้นจนปัจจุบัน บทบาทที่ผ่านมาในทันตแพทยสภาของท่าน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและอนุกรรมการหลายด้านได้แก่ อุปนายก อนุกรรมการจรรยาบรรณ อนุการสอบสวน ประธานอนุกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ประธานประเมินหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

และไหนๆก็สัมภาษณ์แล้วเราก็จะต้องปิดท้ายด้วย กระทู้สดให้ท่านนายกตอบ

กิจกรรมยามว่าง

“ในแต่ละวันก็จะออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวเส้นประสาทของหลังจึงหยุดเล่นกอล์ฟไป และก็ดูทีวีเมื่อมีโอกาสว่าง หนังที่ชอบก็จะเป็นหนังฝรั่งแนวสืบสวนสอบสวนเช่นหนังซีรี่ CSI Bones NCIS เป็นต้น แต่ ถ้าหากจัดเวลาได้วันว่างเพียงก็จะหนีไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว เป็นคนชอบท่องเที่ยวและทำแผนการท่องเที่ยวด้วยตนเองเสมอ จนอยากจะมีบริษัททัวร์เล็กๆของตนเองไว้จัดโปรแกรมทัวร์ที่อยากจะทำในอนาคต"

เพลงที่ชอบ

“ก็ยังคงความเป็นคนโบราณเพราะชอบฟังเพลงเก่าๆเช่นเพลงสุนทราภรณ์ สุเทพ วงค์คำแหง ถ้าเพลงใหม่หน่อยก็ของบอย โกยสิยะพงษ์ ถ้าเป็นเพลงฝรั่งก็ต้องเก๋ามากๆเช่น Frank Sinetra Nat Kingcole เป็นต้นครับ"

หลักการในการทำงาน

ง่ายๆครับ.ให้รักงานที่เราจะทำ และให้มีความรับผิดชอบกับหน้าที่ของตนที่เป็นอยู่ ดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุดโดยให้ ”เอาใจเขามาใส่เรา” เหมือนกับคำขวัญของมหาวิทยาลัยมหิดล “อตตนํ อุปมํ กเร “ ครับ

ทุนทางสังคมของทันตแพทยสภา

“ทันตแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายที่มีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน ดังนั้นจะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องโดยใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมา” และเมื่อคิดถึงความท้าทายของการทำงานทันตแพทยสภาในช่วงอีก 3 ปีที่จะถึงนั้น ท่านนายกธรณินทร์ท่านหัวเราะ พร้อมตอบเราว่า “คงเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิต แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่นำพาวิชาชีพทันตกรรมให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดและสังคมยอมรับครับ”

ฝากถึงสมาชิกสมาคม

"ฝากขอให้ทุกคนทำหน้าที่ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุด ทำงานให้มีมาตรฐาน พูดคุยกับผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติมิตรของท่าน แล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกายสุขใจในการทำงานตลอดไปนานๆๆๆ"

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com