Column ประจำ
Sponsor

FDI 2015 Annual World Dental Congress

โดย : FDI
Tags : FDI , FDI 2015 , Dental Congress

FDI (The FDI World Dental Federation) หรือ องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก ประกอบไปด้วยสมาคมทันตแพทย์จากทุกทวีปมากกว่า 200 สมาคม และมีสมาชิกทันตแพทยทั่วโลก์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านคน สมาคมทันตแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลก

สหพันธ์ทันตกรรมโลกมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาสุขภาพช่องปากและงานทางด้านทันตกรรม สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์ทั่วโลก รวมถึงส่งเสริมและจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้สหพันธ์ทันตกรรมโลกยังเป็นองค์กรหนึ่งทางทันตกรรมที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับองค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)

ผลงานทางวิชาการจะถูกนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขานั้นๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษ, การเสวนาทางวิชาการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นใน 6 ห้องประชุมพร้อมกัน ทันตแพทย์สามารถเลือกเข้าอบรมในหัวข้อวิชาการที่สนใจด้วยหัวข้อการประชุมที่มีมากกว่า 50 หัวข้อ ตลอดระยะเวลา 4 วันของการประชุม ถือได้ว่าเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งสำคัญ ครั้งใหญ่ อีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of Siena ที่เมือง Siena ประเทศอิตาลี เคยดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมทันตวัสดุศาสตร์ (Academy of Dental Materials), ประธานทันตอนุรักษ์สหพันธรัฐยุโรป (European Federation of Conservative Dentistry), ประธานของ IADR-CED มีผลงานทางวิชาการและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทันตกรรมระดับนานาชาติมากกว่า 290 บทความ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์และวัสดุทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Christian-Albrechts University ที่เมือง Kiel ประเทศเยอรมนี มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ทางด้านทันตวัสดุและทันตกรรมประดิษฐ์ในวารสารทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดำรงตำแหน่งกองบรรณาธิการของวารสารทันตกรรมระดับนานาชาติ อาทิ Journal of Adhesive Dentistry, International Journal of Prosthodontics, Journal of Dental Research, Quintessence International

จบการศึกษาจากโรงเรียนทันตกรรม มหาวิทยาลัยซูริกในปี 1983, ประเทศสวิตเซอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุบูรณะเซรามิกและการฟื้นฟูบูรณะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก มีบทความและงานวิจัยตีพิมพ์มากมายในวารสารทันตกรรมระดับนานาชาติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาช่องปากสรีรวิทยาโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสาธารณรัฐมอนเตวิเด , อุรุกวัย เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยว มีตำราการเรียนเรื่องการนอนกัดฟัน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลกรรมช่องปากโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเลบานอน เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของสมาคมเลบานอนศัลยกรรมช่องปาก เป็นสมาชิกของสมาคมยุโรปศัลยกรรมช่องปาก มีผลงานตีพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 60 บทความ และการบรรยายในหัวข้อที่เชี่ยวชาญระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่ากว่า 150 ครั้ง

คณบดีกิตติคุณจากมหาวิทยาลัย Columbia University College of Dental Medicine มีบทความและงานวิจัยตีพิมพ์มากมายในวารสารทันตกรรมระดับนานาชาติ ไม่ต่ำกว่า 190 บทความ รวมทั้งตำราการเรียน “Improving Oral Health for the Elderly” ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Springer และตำราการเรียน “Diabetes and Oral Health: An Interprofessional Approach” ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Wiley/Blackwell

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com