Column ประจำ
Sponsor

5 คำถาม กับ “กรมทันตสุขภาพ”

โดย : หมอฟันบ้านนอก
Tags : กรมทันตสุขภาพ

เท่าที่มีบันทึกประวัติศาตร์ไว้ ในวงการทันตสาธารณสุขมีความพยายามที่จะเสนอให้ตั้งหน่วยงานของทันตแพทย์ให้เป็นระดับ “กรม” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 และก็มีข่าวเรื่องนี้มาเป็นระยะๆ จนในปลายปี พ.ศ. 2557 ได้มีคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุข ในการแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งกรมทันตสุขภาพขึ้น มีกรรมการ 29 คน ที่ต้องทำเอกสารขอจัดตั้งกรมทันตสุขภาพให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา แต่ในสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ยังจะมีความจำเป็นในการจัดตั้ง กรมทันตสุขภาพหรือไม่ พบกับคำถาม 5 ข้อที่ควรจะตอบก่อนการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ

ปัจจุบันการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชนมีมากขึ้น เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบางส่วนได้โอนย้ายให้ท้องถิ่นดูแล การทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่เป็นบทบาทโดยตรงของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่จะต้องทำร่วมกับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในอนาคตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะเติบโตขึ้นและระบบบริหารราชการส่วนกลางควรจะลดขนาดลง ดังนั้นการตั้งกรมทันตสุขภาพจะขัดแย้งกับแนวคิดการกระจายอำนาจและแนวโน้มการลดขนาดของระบบบริหารราชการส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร?

ที่ใช้การแบ่งแยกอำนาจระหว่าง ผู้ซื้อบริการ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ) และ ผู้ให้บริการ (โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็นหลักสากลในการทำให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้บริการและนโยบาย รวมทั้งเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลในสังกัด ดังนั้นบทบาทของกรมทันตสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างจึงจะสอดคล้องเหมาะสมกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

งานทันตสาธารณสุขควรจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับงานสาธารณสุขอื่นๆ เป็นการทำงานแบบสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ในการทำงานมีประสิทธิภาพและประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การทำงานแบบสหวิชาชีพจะเกิดขึ้นจริง ณ หน่วยงานระดับปฎิบัติการ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล หรือโรงพยาบาลชุมชน แต่ที่ผ่านมาการออกนโยบายจากส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละกรม กอง นั้นยึดถือเรื่องและประเด็นของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก หน่วยปฎิบัติงานมีความยากลำบากในการบูรณาการงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้น การมีกรมทันตสุขภาพจะแก้ปัญหาเรื่องการบูรณาการงานทันตสุขภาพกับงานอื่นๆ ได้หรือไม่ และจะทำอย่างไร

โครงสร้างของกรมทันตสุขภาพที่ประกอบด้วย กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กองพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ สถาบันทันตสุขภาพ ศูนย์ทันตสุขภาพภาค กองพัฒนาเทคโนโลยีทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย กองพัฒนาเทคโนโลยีทันตสุขภาพชั้นสูง กองพัฒนาการคุ้มครองสิทธิด้านทันตสุขภาพ และสำนักงานเลขานุการกรมนั้น เป็นการขยายงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ ซึ่งการมีหน่วยงานระดับกองต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ควรเป็นภาระกิจของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ และถ้ามีแล้วจะทำให้สุขภาพช่องปากของประชาชนดีขึ้นจริงหรือไม่ อะไรคือสิ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าสุขภาพช่องปากของประชาชนจะดีขึ้น

จากรายชื่อคณะกรรมการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพที่มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และระบุหน้าที่ไว้ชัดเจนที่ให้ทำข้อเสนอการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพขึ้น จะมีพื้นที่สำหรับประชาชนและทันตแพทย์ที่มีความคิดเห็นต่างในการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพ ได้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อการจัดตั้งกรมทันตสุขภาพหรือไม่ และจะทำอย่างไรให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com