Column ประจำ
Sponsor

กูรูในงาน FDI 2015

โดย : Thai Dental Magzine
Tags : FDA 2015

Professor Hargreaves จะบรรยายหัวข้อเรื่อง Regenerative Endodontics ซึ่งคาดว่าเมื่อฟังแล้วท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถทำให้เข้าใจกลไกหรือขั้นตอนหลักๆ ของการนำหลักการของ tissue engineering มาประยุกต์ใช้ในส่วนของ pulp-dentin complex ทำให้เข้าใจถึงการทำงานในคลินิกที่เกี่ยวข้องกับ regenerative endodontic procedures และได้ผลที่ดีมีความสำเร็จสูง

โดยการบรรยายของท่านจะกล่าวถึง การใช้ post-natal stem cells และหลักการของ tissue engineering ใน clinical regenerative endodontic procedures ที่สามารถทำให้เก็บรักษาฟันไว้ได้โดยการทำให้ pulp-dentin complex กลับมามีชีวิตและหน้าที่ได้ดังเดิม จะกล่าวถึง current status of regenerative endodontic procedures รวมถึงศักยภาพของกระบวนการและตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการรักษา โดยจะมีการกล่าวถึงทั้งในแง่ของ clinical and basic studies เพื่อให้ทันตแพทย์ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดในเรื่องนี้ โดยเน้นย้ำถึงวิธีการรักษาทางคลินิกที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจริง

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง Unraveling Complex Persistent Pain Conditions: A multidisciplinary approach โดยมุ่งเน้นให้ผู้ฟังสามารถมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของ common persistent pain conditions โดยรู้ถึงการประเมิน biopsychosocial และ molecular pathways ที่เกี่ยวข้องกับ heterogeneous common persistent pain conditions และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านมีผลงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับ craniofacial genetics โดยมุ่งเน้นไปที่ molecular control of tooth formation ปล.งานการตีพิมพ์ล่าสุดของท่าน เกี่ยวกับ Amelogenesis Imperfect, Fluoride Guidelines และการใช้ Fluoridated toothpaste

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง Genetic influence in caries and fluorosis โดยมุ่งเน้นให้ผู้ฟัง เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ อิทธิพลของพันธุกรรม ที่มีผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุ และการเกิดภาวะ fluorosis โดยการบรรยายจะเน้นไปที่องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุ และความสำคัญของแต่ละปัจจัยที่มีผลไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะความเกี่ยวโยงของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปัญหาโรคฟันผุซึ่งยังไม่มีความกระจ่างชัด แต่ก็ได้รับความสนใจและมีการศึกษามากมายโดยมุ่งไปที่การศึกษาที่มีตั้งแต่ twin studies ไปจนถึง molecular genetics ซึ่งก็ได้มีการค้นพบแล้วว่าพันธุกรรมมีบทบาทต่อ dental caries, enamel formation, taste sensation และอื่นๆ

Professor Daniel C.N. Chanได้รับ Master of Science และ Certificate in Operative Dentistry จาก University of Iowa นอกจากนี้ยังเป็น Fellow of the International College of Dentists and the Academy of Dental Materials Professor Chan ตีพิมพ์บทความมากกว่า 300 บทความและเป็นผู้ประพันธ์ตำราอีกหลายๆบท นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับนานาชาติอีกมากมาย

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง Longevity of bonding and composite resin restorations โดยมุ่งเน้นให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอายุการใช้งานของสารบอนดิงและวัสดุเรซิน คอมโพสิต เข้าใจว่าอะไรทำให้เกิดความล้มเหลวเพื่อนำไปสู่การป้องกันความล้มเหลวนั้น และจะนำเสนอเทคนิควิธีการบูรณะที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดของการบูรณะ โดยการบรรยายจะนำเสนอถึงการสำรวจระดับ global เกี่ยวกับ longevity of bonding and composite resin restorations โดยมุ่งเน้นไปที่เหตุใดความเข้าใจเรื่อง longevity จึงมีความสำคัญ หลักการต่างๆที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของการบูรณะ เช่น การเกิด secondary caries, fracture, marginal deficiencies, wear และ postoperative sensitivity วัสดุและวิธีการที่สำคัญที่จำเป็นต้องรู้เพื่อป้องกันการล้มเหลว จะมีการกล่าวถึงวัสดุอื่นๆประกอบด้วย โดยท้ายสุด ท่านจะเล่าถึงงานวิจัยค้นคว้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ที่ทำกันที่ University of Washington

ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับ clinical evaluation of adhesive materials และ minimum intervention dentistry ท่านมีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการมากกว่า 200 บทความท่านเคยเป็นผู้นำทีมของ Australian delegation to the International Organization for Standardization Technical Committee 106 (Dentistry) และเคยเป็นประธานของ FDI Science Committee

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง Minimum Intervention Operative Dentistry: Principles and materials โดยมุ่งเน้นให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Minimum intervention in operative dentistryบทบาทของ adhesive restorative materials ในกระบวนการของ minimum intervention และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก โดยการบรรยายแรก เกี่ยวกับ ‘Minimum intervention in operative dentistry’ จะเน้นเกี่ยวกับ philosophy of minimum intervention หลักการของ patient-centred risk assessment for caries, remineralization of non-cavitated lesions, minimum hard tissue removal in cavitated lesions และเน้นที่การ repair มากกว่าการพยายามให้เกิด remineralization of defective restorations การบรรยายที่สองเป็นเรื่อง ‘Adhesive materials for minimum intervention’ โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นของ การใช้ adhesive restorative materials โดยเฉพาะอย่างยิ่ง glass-ionomer cement และ resin-bonded direct composites ในกระบวนการของ minimum intervention และมีการประมวลผลสำเร็จของวัสดุและวิธีการดังกล่าวทางคลินิก

ท่านเคยเป็น Head of the Division of Pediatric Dentistry จนถึงปี 2014 ท่านได้ Diplomate of the American Board of Orthodontics และ Diplomate of the American Board of Pediatric Dentistry

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง Early Orthodontic/Orthopedic Treatment โดยมุ่งเน้นที่ Indication for early orthodontic/orthopedic treatment เวลาที่เหมาะสมสำหรับ early treatment การใช้ facemask และ functional appliance ต่างๆ สำหรับ early treatment ผู้บรรยายจะเน้นประเด็นคำถามที่สำคัญๆ ได้แก่ การใช้ functional appliances ต่างๆ สามารถเพิ่ม mandibular length in Class II patients ได้หรือไม่ การใช้ protraction facemask สามารถทำให้เกิด orthopedic effects ในคนไข้ Class III ใช่หรือไม่ และผลระยะยาวของเครื่องมือเหล่านี้คืออะไร ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลการรักษาโดย functional jaw orthopedics และคนไข้ประเภทใดที่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ ประกอบกับการนำเสนอกรณีผู้ป่วย

ท่านได้รับรางวัล AAP R. Earl Robinson Periodontal Regeneration Award ในปี 2009 และ the IADR Distinguished Scientist Award for Basic Research in Periodontal Disease ในปี 2013

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง New treatments to accelerate periodontal tissue regeneration โดยท่านจะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการรักษาแบบใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มี periodontal tissue regeneration มากขึ้นและเร็วขึ้นโดยใช้ topical application of human recombinant cytokines ที่กระตุ้น periodontal ligament cells ให้เติบโตและเปลี่ยนเป็น osteoblasts และ cementoblasts โดยท่านจะบรรยายถึงบทบาทของ basic fibroblast growth factor (FGF) ที่ให้ผลสำเร็จในการ regenerate periodontal tissue และ alveolar bone โดยไม่พบ adverse effects ที่รุนแรงในสัตว์ทดลอง และคาดว่าวิธีการน่าจะได้ผลดีในผู้ป่วยโรคปริทันต์

ท่านเป็น Head of the Laboratory of Oral Microbiology, Department of Periodontology, School of Dental Medicine, University of Bern ประเทศ Switzerland ตั้งแต่ปี 2009 มีประสบการณ์อย่างสูงทางด้าน microbiological diagnostics ทำงานวิจัยอย่างกว้างขวางในสาขา oral microbiology โดยมุ่งเน้นไปที่ antimicrobial activity of substances and procedures, biofilm model, bacterial proteases, analyses of microorganisms in clinical trials

ท่านจะมาบรรยายเรื่อง “Antimicrobial killing by light from laser and non-laser sources: Laboratory results and clinical data” โดยมุ่งเน้นให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Bacteria within dental biofilms and their susceptibilities to antimicrobial agents and procedures ระบบต่างๆ ของการฆ่าเชื้อโดยแสง โดยนำเสนอผลจากงานวิจัย และการนำไปใช้งานทางคลินิก

Dr.Sertgöz เป็น full-time Professor ที่ Marmara University, School of Dentistry, Turkey ตั้งแต่ปี 2001 งานในปัจจุบัน เน้นการทำ clinical research และสอนในคลินิกทาง comprehensive dentistry โดยเน้นทาง implant dentistry และ prosthodontics ท่านทำการบรรยาย และจัดการฝึกอบรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ท่านจะมาบรรยายสองเรื่อง คือ“Minimally invasive techniques for anterior aesthetics” โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึง Aesthetic risk factors ต่างๆ Preparation technique for veneers การเลือกใช้วัสดุทำ veneers Soft tissue managementและ Cementation procedure และ “Aesthetic risk factors for anterior implant restorations” โดยประสงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ surgical and prosthetic risk factors, abutment choice, placement and loading time of implants on the anterior region เพื่อให้เกิดความสวยงามสูงสุด tissue contouring โดยการใช้ temporary restorations และ anatomic risk factorsต่างๆ

งานวิจัยของท่านเน้นทางด้าน microscopic imaging of new operative techniques และ adhesive restorative materials โดยมีการตีพิมพ์บทความมากมายเกี่ยวกับ microscopy, dental materials และ operative dentistry

ท่านจะมาบรรยายสองเรื่อง คือ“How to make the best tooth preparations” เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ฟังมีความเข้าใจ เกี่ยวกับ complexities of tooth structure and cutting mechanisms เข้าใจว่า new preparation techniques สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการยึดติดและการ seal ระหว่างฟันและวัสดุบูรณะ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ new preparation techniques ที่สามารถช่วยให้เราทำการซ่อมแซมบูรณะฟันและ restorations ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“Hot Topic session - Direct Restorative materials” เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ complexities of the structure และ dynamic aspects ของฟันผุในเนื้อฟันก่อนและหลังการบูรณะ มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการอย่างเหมาะสมต่อวัสดุบูรณะที่จะทำให้ได้การ bond and seal ที่ดีระหว่างวัสดุและฟันที่เกิดการผุ และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุใหม่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อฟันเหมือนที่พบเมื่อจัดการกับรอยผุที่ลึกๆ

Dr.Khanna ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ complete, comprehensive, and aesthetic dentistry มาช้านานมีความเกี่ยวข้องกับ Dawson Academy ปัจจุบันเป็น President of the Khanna Institute of Dental Excellence (K.I.D.E.) และทำการบรรยายและฝึกอบรมในหลายๆประเทศ เช่น United States, India และ U.A.E.

ท่านจะมาบรรยายสองเรื่อง ได้แก่ “Functional aesthetics: a marriage of form and function” โดยประสงค์ให้ผู้ฟังได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของ patient's function and their aesthetics เข้าใจเรื่อง the Envelope of Function and how it relates to aesthetics the four points to 'complete dentistry' และเรียนรู้เกี่ยวกับ predictably treatment plan ในงาน aesthetics โดยการใช้ digital photography and diagnostic records.

“The aesthetic zone: understanding the boundaries for predictable success” โดยมุ่งเน้นความเข้าใจเรื่องการประเมิน aesthetic zone การใช้ length width ratios และ golden proportion การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของทันตแพทย์เมื่อทำงานเกี่ยวกับ aesthetic Zone การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

Dr. Stanley F. Malamed เป็น dentist anesthesiologist และเป็น Emeritus Professor of Dentistry ที่ the Ostrow School of Dentistry of USC, in Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้แต่งตำราสามเล่ม คือ Handbook of local Anesthesia, Emergency Medicine in Dentistry และ Sedation: A guide to Patient Management นอกจากนี้ยังตีพิมพ์บทความมากกว่า 150 บทความในวารสารที่มีชื่อเสียงต่างๆ

ท่านจะมาบรรยายสองหัวข้อ คือ “Is the Mandibular Block Passé?” โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ ให้ผู้ฟังรู้ alternative techniques 3 วิธีที่จะมาใช้แทน traditional inferior dental block สามารถอธิบายประสิทธิผลของยาชา articaine HCl เมื่อทำ mandibular infiltration ในคนไข้ผู้ใหญ่ และสามารถเข้าใจประสิทธิผลของ buffered lidocaine HCl เมื่อเปรียบเทียบกับ traditional lidocaine in mandibular anesthesia

“Medical Emergencies in Dental Practice” เพื่อให้ผู้ฟังสามารถบอก 5 common medical emergencies ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทันตกรรมสามารถจัดการเตรียม office และ staff เพื่อรับสถานการณ์ และสามารถรู้ basic management of medical emergencies ได้

ท่านเป็น Board certified in Periodontics ได้รับ Dr. med. dent. จาก University of Freiburg, Dr. med. dent. habil. จาก University of Wuerzburg, M.B.A. and certificate in Health Sector Management at Duke University เคยเป็น Chairman at the Departments of Periodontology at the Universities of Wuerzburg, Muenster ปัจจุบัน เป็น Dean of the Faculty of Dentistry ที่ University of Hong Kong และเป็น Director of the Prince Phillip Dental Hospital

ท่านจะมาบรรยายหัวข้อ “Teeth with periodontitis - Treat or Extract” โดยเน้นเกี่ยวกับAssessment prognosis of teeth with periodontitis การ Assess prognosis of alternative treatments และ Clinical decision making

ท่านเป็น Professor of Restorative Dentistry เป็น Director of Center for Dental Research และ Associate Dean for Research ที่ Loma Linda University (LLU) School of Dentistry และเป็น Professor of Microbiology and Molecular Genetics ที่ LLU School of Medicine ไปบรรยายมาแล้วมากกว่า 17 ประเทศ และตีพิมพ์บทความทางวิชาการกว่า 303 บทความ ได้รับทุนวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมทั้ง distinguished research and service awards ต่างๆ อีกมากมาย

ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ “Biocompatibility of Dental Materials”โดยมุ่งหวังให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ definition and significance of biocompatibility เกิดความคุ้นเคยกับ regulations and requirements for biocompatibility of dental materials และสามารถรู้ถึง clinical relevance of biocompatibility of dental materials

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com