Column ประจำ
Sponsor

การประชุมของทันตแพทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558 (Section of Defense Forces Dental Services: SDFDS)

โดย : พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ ทันตแพทย์ กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ประธานอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดงานประชุมทันตแพทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558
Tags : ประชุม ทันตแพทย์ทหารนานาชาติ , Section of Defense Forces Dental Services , SDFDS , วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ

งานประชุมวิชาการประจําปี (Annual World Dental Congress) ในปี 2558 ณ หอประชุม ไบเทค บางนา ในห้วงเดือน กันยายน 2558 การประชุมวิชาการประจำปีดังกล่าวประกอบไปด้วย การประชุมทางวิชาการ การประชุมทางธุรการ งานแสดงสินค้าทางทันตกรรม

ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้รวมไปถึงการประชุมของทันตแพทย์ทหารตำรวจ (Section of Defense Forces Dental Services เรียกชื่อย่อว่า SDFDS) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว โดยในส่วนของการจัดประชุมทันตแพทย์ทหารตำรวจดังกล่าวจะดําเนินงานโดย คณะกรรมการซึ่งเป็นทันตแพทย์จากเหล่าทัพในประเทศเจ้าภาพ (Local organizing committee เรียกชื่อย่อว่า LOC) มีแบบแผนการจัดประชุมที่กําหนดแน่นอนตามมาตรฐานขององก์กร FDI เพื่อให้การประชุมทันตแพทย์ทหารนานาชาติประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมศักดิ์ศรีของทันตแพทย์ทหารและเหล่าทัพแห่งประเทศไทย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้เชิญกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ สำนักงานแพทย์สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยและโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม SDFDS

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

การประชุม FDI มีประเทศเจ้าภาพเรียงตามลำดับคือ บราซิล เม็กซิโก ฮ่องกง ตุรกี และ อินเดีย ซึ่ง FDI 2010 ที่ ประเทศบราซิลนั้น พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผู้อำนวยการกองทันตแพทย์คนปัจจุบัน ได้เข้าประชุม FDI ร่วมกับทันตแพทยสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการทันตแพทย์ทหาร สมาพันธ์ทันตแพทย์ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก (Chairman of Defense Forces Dentistry Commission, Asia Pacific Dental Federation ) จึงทราบว่ามีการประชุม SDFDS อยู่ในงานประชุม FDI ด้วย และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพราะคาดหวังไว้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยอาจได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FDI ในอนาคต

FDI 2011 ที่ประเทศเม็กซิโก พ.อ.หญิง จอมขวัญ ได้เดินทางไปร่วมงานประชุม SDFDS อีกครั้ง จนกระทั่งในปี 2557 ประเทศไทยโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เสนอตัวและได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน FDI 2015 คณะกรรมการของทันตแพทยสมาคมเห็นสมควรให้มีการจัดงานในส่วน SDFDS ร่วมด้วยจึงได้ติดต่อประสานพ.อ.หญิง จอมขวัญ และเชิญเข้าร่วมการประชุม FDI 2014 ที่ประเทศอินเดียในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุมทันตแพทย์ทหารนานาชาติประจำปี 2558 (SDFDS 2015) และได้เข้าร่วมงานประชุม SDFDS 2014 เพื่อรับธงประเทศเจ้าภาพรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์งานที่จะเกิดขึ้นต่อมา

แถวบนจากซ้ายไปขวา

 1. พ.ต.หญิง ศศิรินทร์ เยี่ยมสถาน
  กองบัญชาการกองทัพไทย
 2. พ.ต.หญิง ชินสุมน วงษ์มาก
  กรมแพทย์ทหารบก
 3. พ.ต.หญิงกันติญารัชญ์ วรเทพพุฒิพงษ์
  กรมแพทย์ทหารบก
 4. พ.ท.หญิง อุสา สัจจปาละ
  กรมแพทย์ทหารบก
 5. น.ท.หญิง พัลลภา เลี้ยงเทวา ร.น.
  กองบัญชาการกองทัพไทย
 6. พ.ท.หญิง เบญจวรรณ รักศิลธรรม
  กรมแพทย์ทหารบก
 7. พ.ท.หญิง เชาวนารถ อิฐรัตน์
  กทต.รพ.รร.๖
 8. น.ท.หญิง พนาวัลย์ กระแสร์ตานนท์
  กรมแพทย์ทหารอากาศ
 9. พ.ต.ท.หญิง บุญฑริกา สุวรรณเวโช
  รพ.ตำรวจ
 10. พ.ท.หญิง สุลัดดา สิริทรัพย์ไพบูลย์
  รพ.พระมงกุฏเกล้า
 11. ร.ท.หญิง ธัญพร พงษ์ขจรกิจการ
  รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์
 12. พ.ต.หญิง วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
  กรมแพทย์ทหารบก

แถวล่างจากซ้ายไปขวา

 1. น.อ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร ร.น.
  กรมแพทย์ทหารเรือ
 2. น.อ.หญิง วราภรณ์ รัตสิรยากร ร.น.
  กรมแพทย์ทหารเรือ
 3. พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว
  ผอ.กทพ.พบ.
 4. น.อ.หญิง ปริยกมล ถาวรนันท์
  กองทัพอากาศ
 5. พ.ต.อ.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
  รพ.ตำรวจ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุม SDFDS

นั้นเพื่อให้มีเวทีการพบปะในกลุ่มทันตแพทย์ทหารตำรวจได้แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และหลักนิยมในกลุ่มทันตแพทย์ทหารของประเทศสมาชิกทั่วโลก SDFDS มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ 1. คณะกรรมการบริหาร ( Executive committee ) มีอยู่ประมาณ 6 ท่านได้รับคัดเลือกจากทันตแพทย์ทหารตำรวจของประเทศสมาชิกของ FDI และ 2.คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประชุม (Local Organizing Committee (LOC)) ซึ่งเป็นทันตแพทย์จากเหล่าทัพในประเทศเจ้าภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากทันตแพทยสมาคมของประเทศนั้นๆโดยในประเทศไทยจะประกอบไปด้วยข้าราชการทหารตำรวจจากหน่วยงานต่างๆ 6 หน่วยงานที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดส่งบุคลากรมาเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

ความร่วมมือในลักษณะนี้เคยเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วในการจัดงานประชุมทันตแพทย์ทหารตำรวจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในปี 2555 ที่มี พล.ท.หญิง นวรัตน์ สุนทรวิทย์ เป็นประธานกรรมการและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งในครั้งนี้ LOC ของ SDFDS 2015 ทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดงานประชุม SDFDS 2015 ให้ประสบผลสำเร็จที่ดีสมศักดิ์ศรีทันตแพทย์ทหารตำรวจแห่งประเทศไทย

ห้วงเวลาที่จัดงานSDFDS 2015

คือวันที่ 19 – 22 กันยายน 2558 ก่อนหน้างานประชุมใหญ่ FDI (Annual World Dental Congress) 2015 ในวันที่ 22-25 กันยายน 2558 นับถึงปัจจุบันทันตแพทย์ทหารตำรวจไทยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม FDI และ SDFDS 2015 แล้วทั้งสิ้นถึง 195 นายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของทันตแพทย์ทหารตำรวจที่มีอยู่ใน 6 หน่วยงานที่ตอบรับการเป็นเจ้าภาพร่วม ส่วนประมาณการผู้เข้าร่วมประชุมทันตแพทย์ทหารตำรวจจากนานาประเทศอีกประมาณ 100 นาย รวมผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดไว้คือ 300 นาย

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทย มีงานงานเลี้ยงต้อนรับ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประชุมวิชาการภาคเช้าโดยผู้นำเสนอคนไทยและภาคบ่ายโดยผู้นำเสนอนานาชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ ในช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยงบนเรืออังสนาล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา

ทัศนศึกษา ดูงานโรงพยาบาลกองทัพและค่ายทหาร สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางกรุงเทพฯ-ประจวบคิรีขันธ์ เช่น พระราชวังบ้านปืนและพระราชวังมฤคทายวัน

ประชุมวิชาการภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมไบเทค (ห้อง210)

ทางคณะกรรมการจัดงานประชุมทันตแพทย์ทหารนานาชาติ ประจำปี 2558 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม จึงขอขอบพระคุณทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มา ณ โอกาสนี้ และเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันในการต้อนรับทันตแพทย์จากนานาอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือไม่ก็ตาม

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com