Column ประจำ
Sponsor

สังคม(ทันตแพทย์)ดีไม่มีขาย อยากได้มาช่วยกัน

โดย : ทพ. วัฒนะ ศรีวัฒนา
Tags : เลือกตั้ง ทันตแพทยสภา , ทันตแพทยสภา

ท่านๆ อาจไม่ทราบว่า เบื้องหลังการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์ไทยที่เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกนั้น มีทันตแพทยสภาทำหน้าที่อย่างแข็งขัน เฉพาะช่วงสามปีที่ผ่านมานี้ ทันตแพทยสภา ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


  • ออกประกาศการโฆษณาของทันตแพทย์ให้พอดีไม่เกินเลยไป
  • เตรียมวิชาชีพเข้าสู่การเปิดเสรีทางการค้า โดยสภาส่งตัวแทนทันตแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมในเวทีอาเซียน (The ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners : AJCCD) เพื่อกำหนดกติกาในการเคลื่อนย้ายแรงงานทันตแพทย์
  • กำกับจำนวนผลิตทันตแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม ผ่านการกำหนดทิศทางการผลิตเพิ่มทันตแพทย์และทันตแพทย์ฉพาะทาง การรับรองปริญญาผู้ที่จบคณะทันตแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ
  • รับรองมาตรฐานหลักสูตรทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
  • รับเรื่องที่หน่วยงานต่างๆ สอบถามเกี่ยวกับทันตแพทย์ เช่น ความเหมาะสมของการติดป้ายโฆษณา ปรึกษาเรื่องการเหลาคาง การฉีดโบท๊อก
  • พัฒนามาตรฐานบริการต่างๆ เช่น Dental Safety Goals เพื่อรับรองมาตรฐานการทำงานทันตแพทย์ไทยให้มีคุณภาพ สร้างเกณฑ์ประเมินระดับประเทศ
  • ดูแลวางกรอบสมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย์ ทันตาภิบาล

นี่ขนาดยังไม่ได้รวมงานคดีจรรยาบรรณของทันตแพทย์และงานยิบย่อยอีกมากมายนะครับ ทันตแพทยสภาไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงานสอบสวนทันตแพทย์ที่ประพฤติตนนอกลู่นอกทาง หรือ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ทำหน้าที่สอบวัดผลเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเท่านั้นนะครับ

ทันตแพทยสภา มีโครงสร้างย่อยภายใน ได้แก่

  1. ศ.ป.ท. ที่ทำหน้าที่สอบวัดความรู้นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์จบต่างประเทศ
  2. ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯทำหน้าที่สร้างและพัฒนาทันตแพทย์เฉพาะทาง
  3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์หรือ CDEC ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ทันตแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะไปพ่วงกับการต่อใบประกอบวิชาชีพหรือ Relicense ในอนาคตด้วย ประเด็นสำคัญคือว่ากรรมการที่เราเลือกตั้งเข้าไปจะไปทำหน้าที่แทนพวกเราจะบริหารหน่วยงานนี้อย่างไร

ในปี 2558 นี้มีคณะทันตแพทยศาสตร์เปิดเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรุงเทพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทำให้เพิ่มกรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 ท่าน ดังนั้นกรรมการโดยการเลือกตั้งจึงเพิ่มอีก 4 ท่านเท่ากัน ทำให้เราทุกคนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจาก 16 เป็น 20 คน (ท่านอาจเลือกไม่ครบ 20 คนได้ เลือกขาดบัตรไม่เสีย แต่เลือกเกิน 20 คนบัตรเสียนะครับ)

ถ้าถามจะเลือกใครดี ในความคิดเห็นส่วนตัวผมคงต้องเลือกคนหรือทีมที่นโยบายตรงใจท่าน และพิจารณานโยบายที่ประกาศไว้ด้วยว่าไม่ใช่นโยบายขายฝัน เพราะเรื่องบางเรื่องอาจไม่ใช่หน้าที่ตรงของทันตแพทยสภา แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ซึ่งหากจะทำให้เกิดได้ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ท่านประเมินศักยภาพทีมว่าจะมีแรง จะเสียสละพอจะบรรลุเป้าหมายตามที่เสนอได้ไหม สมัยที่เราต้องเตรียมเข้า AEC นี้ หมดเวลา NATO (No Action Talk Only) แล้วครับ

กรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 7 (ชุดปัจจุบัน) จะหมดหน้าที่ในเดือนมีนาคมปีหน้า จึงอยากให้ทันตแพทย์แต่ละท่านพิทักษ์สิทธิของตนเอง เริ่มตั้งแต่เช็ครายชื่อและที่อยู่ของตนเองเพื่อใช้ในการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ผ่านทางเว็บไซต์ของทันตแพทยสภา ใบเลือกตั้งจะส่งออกในช่วงกลางเดือนธันวาคม 58 ที่จะถึงนี้ และหมดเขตส่งบัตรเลือกตั้งกลับคืนทางไปรษณีย์เช่นกันช่วงต้นกุมภาพันธ์ 59 ปีหน้า

ท่านมีเวลาพิจารณาใคร่ครวญว่าจะเลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบนโยบายประมาณ 1 เดือนเศษ (กรุณาอย่าทำบัตรเลือกตั้งหายไปเสียก่อนนะครับ) วิธีการลงคะแนนในบัตรนั้น รอฟังข่าวจากคณะกรรมการสรรหาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเป็นเหมือนที่ผ่านมาจะใช้วิธีระบายทึบในวงกลมหน้ารายชื่อผู้สมัคร ท่านอย่าไปกาหรือติ๊กถูก รวมทั้งต้องเซ็นในตำแหน่งที่กำหนดไว้ด้วย ไม่งั้นจะกลายเป็นบัตรเสียเลยนะครับ

ท้ายนี้ จึงขอเชิญทันตแพทย์ทุกท่านได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระ 8 (พ.ศ. 2559 – 2563)
ในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 – มกราคม 2558 ทางไปรษณีย์เท่านั้นครับ


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com