Column ประจำ
Sponsor

กลุ่ม " ทันตแพทย์แนวใหม่ " ประกอบด้วยทันตแพทย์จากหลายภาคส่วน ทั้งจากคณะทันต แพทยศาสตร์หลายคณะ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทยจนถึงจากภาค เอกชนจากหลายภูมิภาคของประเทศผู้สมัครแต่ละท่านต่างมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ในวิชาชีพที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สามารถเชื่อมโยงความคิดเห็นและความต้องการอันหลาก หลายของเพื่อนสมาชิกหลากหลายสาขาทั่วทุกภูมิภาคผ่านทางตัวแทนของท่านที่อยู่ในกลุ่มเราเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของสภาให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพวกเราทันตแพทย์ ซึ่งเราเชื่อว่าการพัฒนา ทันตแพทยสภา ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่ศรัทธาและพึ่งได้ของพี่น้องทันตแพทย์ทุกท่าน จะเป็นจุด เริ่มต้นเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ต่อการสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพของเรา

ทันตแพทยสภาก่อตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพทันตกรรมผ่านตัวแทนของท่านเพื่อ ให้สมาชิกสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและมีมาตรฐานเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนให้ความคุ้มครองทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วยที่รับบริการให้ได้ประโยชน์ร่วมมีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์นอกจากจะต้องดำเนินงานภายใต้ พรบ.วิชาชีพ ทันตกรรมแล้ว ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ทราบดังนั้นทันตแพทย สภาจึงควรมีบทบาทเชิงรุกในแง่การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกทราบเป็น การป้องกันความผิดพลาดอันจะนำระดับประเทศ (National Dental Record System)เพื่อจดบันทึก ข้อมูลของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นของการมาขอรับบริการของผู้ป่วยเพื่อเป็นหลักฐานทางกระบวนการทาง กฎหมายที่สำคัญ รวมทั้งหากเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น ทันตแพทยสภาจะต้องมีบทบาทเข้ามาไกล่เกลี่ย ระงับคดีซึ่งเราเชื่อว่าคดีส่วนใหญ่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ทำให้ลดขั้นตอนการพิจารณาอันเป็น ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และหากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้กระบวนการสอบสวนพิจารณาเรื่องต่างๆ ก็ควร ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน ให้ความเป็นธรรมทั้งกับทันตแพทย์และผู้ร้องเรียน

ทันตแพทยสภาจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในแง่การนำเสนอนโยบายระดับประเทศ ที่ได้จาก การรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องสู่การวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถื และนำไปสู่แผนแม่บท ของทันตแพทยสภา รวมทั้งนำฐานข้อมูลและแผนแม่บทดังกล่าวมาใช้เพื่อการอ้างอิงของผู้บริหาร นโยบายระดับประเทศต่อทิศทางและนโยบายระบบทันตสาธารณสุขแห่งชาติการจัดระบบการให้บริการ ทันตสุขภาพ (Dental service delivery system) เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การกำหนด อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างจำนวนทันตแพทย์กับประชากร รวมทั้งการกำหนดนโยบายปกป้องสิทธิ และเตรียมความพร้อมของทันตแพทย์เราในปี2559 ที่จะถึงซึ่งมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายการประกอบวิชาชีพในหลายสาขาอย่างเสรี ดังนั้นทันตแพทยสภาต้อง กำหนดมาตรฐานการให้บริการ การรับรองหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง และการให้การสนับสนุนเพื่อ พัฒนาสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ ให้มีความทันสมัย แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และที่สำคัญยิ่งคือให้สภาเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้วงการทันตแพทย์ของไทยเป็นยอมรับในระดับสากลและเป็นผู้นำในภูมิภาค

ผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ประกอบกับความตั้งใจจริงผู้สมัครทุกคนในกลุ่ม ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านอย่างดีที่สุดที่จะขับเคลื่อนให้สภาวิชาชีพของเรามีความเข้มแข็ง เป็นเสาหลักที่พึ่งของประเทศเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี สามารถธำรงบทบาทในการดูแล วิชาชีพได้อย่างครบถ้วน และรับมือกับโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับเพื่อประโยชน์ ของเราและประชาชน ผมขอฝากทุกท่านพิจารณาเลือกผู้สมัครของกลุ่ม “ทันตแพทย์แนวใหม่” เป็นผู้แทนทำงานให้ท่านในสภา

ขอบคุณจากใจจริง
ทันตแพทย์สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
ตัวแทนกลุ่ม "ทันตแพทย์แนวใหม่"

 
 • รศ.นพ.ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัต
  • หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • นายกสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
   ปี 2552 - 2555
  • กรรมการทันตแทพยสภา(2555 – 2558)
  41
   
 • พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี
  • อดีตทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลตำรวจ
  • ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล รพ.ตำรวจ
  • หัวหน้าแผนกทันตกรรม รพ.ปิยะเวท
  • อาจารย์พิเศษ แผนกศัลยกรรมช่องปาก
   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คลีนิกเอกชน
  42
   
 • พ.อ.ทพ.ธนกฤต นพคุณวิจัย
  • แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
  • ช่วยราชการกองทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ที่ปรึกษางานทันตกรรมรากเทียม แผนกทันตกรรม
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • สภากาชาดไทยและสถาบันประสาทวิทยา
  • กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย 2552 - ปัจจุบัน
  43
   
 • ทพ.ประดิษฐ์ อัครเอกจิตต์
  • คลินิกเอกชน
  • กรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
   2552 - ปัจจุบัน
  44
   
 • รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ
  • อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
   แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อดีตคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เชียงใหม่
  • อดีตกรรมการทันตแพทย์สภา
  45
   
 • รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขํา
  • อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์
   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ (พ.ศ.2545-2546)
  • อดีตกรรมการฝ่ายวิชาการ ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
  • อดีตกรรมการฝ่ายทะเบียน สมาคมศัลยศาสตร์และ
   แมกซิโลเฟเชี่ยลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
  • อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (พ.ศ. 2551-2554)
  • ผู้ช่วยอธิการบดี (พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน)
  46
   
 • พ.อ.ทพ. สุเมธ เจียมศรีมงคล
  • ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิลโฟเชี่ยล
   แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • กรรมการสมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
   2552 - 2557
  47
   
 • ผศ.ทพ.ดร.ยสนันท์ จันทรเวคิน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และ
   แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2555 – 2558
  • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • สาราณียกร สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และ
   แม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  48
   
 • ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
  • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะกรรมการด้านการแพทย์รีเจนเนอเรทีฟและเซลล์บำบัด กระทรวงสาธารณสุข
  • อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อดีตกรรมการฝ่ายวิชาการทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
  • อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลับนเรศวร
  49
   
 • ศ.ทพ.ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศา
  • อาจารย์ประจำภาคภาควิชากายวิภาคศาสตร์
   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ประธานหลักสูตรสหสาขาทันตชีววัสดุศาสตร์
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • ประธานชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย (2555 – 2558)
  • President, Southeast Asian Division, International Association for Dental Research (IADR) (2011-2013)
  • President, Asia-Pacific Region, International Association for Dental Research (IADR) (2013-2014)
  50
   
 • ทพญ.สโรชรัตน์ ปิตุวงศ์
  • ตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม
   สถาบันประสาทวิทยา
  • ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สถาบันประสาทวิทยา
  • ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันประสาทวิทยา
  51
   
 • น.ท.ทพญ.อัจฉรา ปานแดง
  • คลินิกทันตแพทย์พร้อมใจ
  • กรรมการชมรมคลีนิกทันตแพทย์เอกชนไทย
  • กรรมการโรตารี ภาค 3350
  52
   
 • รศ.นพ.ธงชัย นันทนรานนท์
  • หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2546 – 2549)
  • นายกสำรองสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และ
   แม็กซิลโลเฟเทียลฯ พ.ศ. 2559
  • ประธานโครงการความร่วมมือการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ภาคใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กรรมการศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ กระโหลกศีรษะ และ ใบหน้า คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Abstract Editor of International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
  • คณะกรรมการด้านการแพทย์รีเจนเนอเรทีฟและเซลล์บำบัด กระทรวงสาธารณสุข
  53
   
 • ทพ.อุทัยวรรณ กาญจนกามล
  • รองคณบดี คณะทัตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร อนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ราชวิทยาลับทันตแพทยแห่งประเทศไทย (2556 - ปัจจุบัน)
  • กรรมการบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย(2556 - ปัจจุบัน)
  • นายกสมาคมพลเมืองเหนือเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน
  54
   
 • ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
  • อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก และ
   แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
   มหาวิทยาลัย มหิดล
  55
   

กลุ่มทันตแพทย์แนวใหม่ เป็นกลุ่มทันตแพทย์ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมตัวกันด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม ขอเสนอตัวเข้ารับใช้พี่น้องชาวทันตแพทย์ทุกท่านในครั้งนี้ โดยเราได้พิจารณาแล้วว่า ทันตแพทยสภา น่าจะทำหน้าที่หลักหรือมีบทบาทอยู่ 4 ประการ คือ

 1. ดูแลและปกป้องผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ให้ทำการประกอบโรคศิลป สาขาทันตกรรม ได้อย่างถูกต้อง และ มีจริยธรรม ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
 2. ดูแลผู้รับบริการ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับความเป็นธรรมในกรณีเกิดปัญหาจากการบริการ
 3. ส่งเสริมงานวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางทันตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหาร
 4. เป็นตัวแทนวิชาชีพ ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ

ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่นโยบายหลักของเรา ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิจัยของวิชาชีพ สู่ระดับนานาชาติ ในปีที่จะถึง2559จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น ที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายการประกอบวิชาชีพหลายวิชาชีพอย่างเสรี ดังนั้นทันตแพทยสภาต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ การรับรองหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่อง และการให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. สนับสนุน และ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทันตบุคลากร เพราะการส่งเสริมวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอในการพัฒนาวิชาชีพ จำเป็นต้องส่งเสริมให้ทันตบุคลากรทุกภาคส่วน มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน อันจะเป็นผลให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้ง
 3. เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในวิชาชีพ ต่อประชาชน เพื่อให้ความคุ้มครองทั้งผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริโภคพึงมีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันหากเกิดข้อพิพาท ขัดแย้งทันตแพทยสภาจะต้องมีบทบาทเข้ามาไกล่เกลี่ยระงับคดี ให้ความเป็นธรรม มากกว่าการตัดสินความ ซึ่งหลายๆครั้ง ปัญหามักเกิดจากความไม่เข้าใจ ทันตแพทยสภาจึงควรมีบทบาทในส่วนนี้ เพราะการป้องกันการขัดแย้ง น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา
 4. ผลักดันและตอบสนองนโยบายภาครัฐ และ เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ทันตแพทยสภาจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล สู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อนำเสนอเพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิก เพื่อสร้างเป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าเชื่อถือ มาใช้เพื่อการอ้างอิงของผู้บริหารนโยบายระดับประเทศต่อทิศทางและนโยบายระบบทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
 5. เป็นตัวแทนวิชาชีพเพื่อผดุงความเป็นธรรมและรักษาเกียรติแห่งวิชาชีพ ทันตแพทยสภาจึงควรมีบทบาทเชิงรุกในแง่การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายต่อสมาชิก สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นการลดโอกาสเกิดความผิดพลาดอันจะนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำข้อมูลการรักษา (เวชระเบียน) อย่างเป็นระบบและถูกต้องเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นหลักฐานทางกระบวนการทางกฎหมายที่สำคัญ

เราเชื่อว่าด้วยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และการเป็นผู้ฟังที่ดีของทีมงาน จะช่วยเสริมให้ทันตแพทยสภามีความเข้มแข็ง สามารถธำรงบทบาทในการดูแลวิชาชีพได้อย่างครบถ้วน รับมือกับสังคมโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com