Column ประจำ
Sponsor

ขอสมานสร้างมาตรฐาน
ขอทำงานหนุนเสริมเพิ่มสาขา
ปลุกจรรยาบรรณทันตแพทยสภา
ให้ประชาทั่วถึงกับทันต์ภิบาล
ส่งเสริมให้เรียนรู้ตลอดชีพ
จะเร่งรีบจัดวางทางประสาน
เรารวมจากหลากหลายภาคหน่อยงาน
มาสมานให้เกิดศรีทวีคุณ

Well-Mixed Team

เราฝันว่า...
ทันตแพทย์กับคนไข้จะเข้าใจกันมากขึ้น
การฟ้องร้องจะลดลงอย่างมาก

เราเชื่อว่า การร้องเรียนของผู้ป่วยนั้น มีไม่น้อยเกิดจากความไม่เข้าใจกัน สื่อสารไม่ตรงกัน คาดหวังไม่ตรงกัน เราอยากทำความเข้าใจกับทันตแพทย์ และผู้ป่วย เราอยากสร้างระบบกลั่นกรองที่เป็นกลาง เพื่อทำความเข้าใจสิ่งผู้ป่วยที่ร้องเรียน สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการ เราจะ “เปลี่ยน” บทบาททันตแพทยสภา จากเดิมที่รอให้เกิดกรณีร้องเรียนทันตแพทย์ขึ้นมาก่อน ไปเป็น จรรยาบรรณเชิงรุก เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทันตแพทย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลือก Well-Mixed Team หมายเลข 2-21

Well-Mixed Team

เราฝันว่า...
คลินิกทันตกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีมาตรฐานการบริการ

เราเชื่อว่า... ทันตแพทย์ทุกคนอยากทำงาน ในคลินิกที่มีมาตรฐานการบริการที่ดี เราจะพัฒนา Dental Safety Goal รับรองมาตรฐานกลางคลินิกทันตกรรมของไทย (Thai Dental Clinic Accreditation: TDCA) ให้เหมาะกับบริบทไทย คู่ไปกับการเปิดบริการเสรี ASEAN เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทันตแพทย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลือกอนาคต เลือก Well-Mixed Team
หมายเลข 2-21

Well-Mixed Team

เราฝันว่า...คนไข้เคสยากและซับซ้อนจะพบทันตแพทย์เฉพาะทางได้ง่าย

  • เราเชื่อว่า ทันตแพทย์ไทยสนใจศึกษาต่อสาขาเฉพาะทางจำนวนมาก
  • เราเชื่อว่าทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  • เราจะทำฉากทัศน์ในอนาคตทางทันตกรรม (Thai Dental Scenario) กับสถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข คลินิกเอกชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ฯลฯเพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกันกำหนด ทิศทางของประเทศไทยเรื่องการผลิตและการกระจายทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

เลือก Well-Mixed Team หมายเลข 2-21

Well-Mixed Team

เราฝันว่า...ประเทศไทยมีกระบวนการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใดๆ ที่จะเกิดขึ้น

เราเชื่อว่า ถ้ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติใหญ่ๆ เช่น สึนามิ
เราจะมีฐานข้อมูลที่ดีที่จะพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวบุคคล
และส่งร่างผู้ประสบภัยให้ญาติได้อย่างรวดเร็ว
เราจะพัฒนาฐานข้อมูลทันตกรรมของผู้ป่วยให้เป็น ฐานข้อมูลทันตกรรมประเทศไทย (Thai Dental Data Based System: TDDB) เพื่อใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ตัวบุคคล รวมถึงใช้วางแผนพัฒนาทางด้านทันตกรรมอื่นๆ
เลือก Well-Mixed Team หมายเลข 2-21

ผสมผสานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Well-Mixed Team ประกอบด้วย ทันตแพทย์รุ่นอาวุโสไปจนถึงทันตแพทย์จบใหม่เพียงปีเดียว เป็นทันตแพทย์จากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ(สปสช.) สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สถาบันธัญญารักษ์ ชมรมทันตภูธรชมรมทันตแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน สมาคมศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลค่ายทหาร โรงพยาบาลตำราจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีตัวแทนอาจารย์จากจากคณะ ทันตแพทยศาสตร์ 5แห่ง ได้แก่ จุฬาฯ มหิดล เชียงใหม่ ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

เราได้คัดสรรทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานในทันตแพทยสภาในหลายๆด้าน มีประสบการณ์การทำงานในราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทย์ที่เป็นหัวหน้าทีม Dental Safety Goal ทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องหลักสูตร Competency-based ทันตแพทย์ที่มุ่งมั่นทำเรื่องแผนพัฒนากำลังคนทางทันตกรรม ทันตแพทย์ นักประชาสัมพันธ์ ทันตแพทย์ที่เป็นนักบริหารและพัฒนาในมหาวิทยาลัย ทันตแพทย์ที่เป็นคนรุ่นใหม ่ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อมั่นว่า ส่วนผสมของทันตแพทย์ในทีมสามารถสร้างให้ฝันของวิชาชีพทันตแพทย์เป็นจริง ได้ เราประชุมคุยกันหลายครั้งก่อนลงสมัครเพื่อปรับแนวคิดในการทำงาน และวางผู้รับผิดชอบนโยบาย แต่ละด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของทันตแพทยสภาให้ก้าวหน้าได้ ถ้า เราได้รับเลือกเข้ามาในทันตแพทยสภายกทีม

อยากเห็นฝันเหล่านี้เป็นจริง มาร่วมกันสร้างฝัน เลือก Well-Mixed Team กันน่ะครับ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com