Column ประจำ
Sponsor

เมื่อทันตแพทย์เอเซียแปซิฟิคร่วมกันปรับ… รับมือ NCD 2020 "Asia-Pacific Conference on Oral Health 2020 towards Non communicable diseases (NCD) risk factor approach"

โดย : รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tags : NCD , ทันตแพทย์ NCD , ประชุม NCD เอเชียแปซิฟิค , โรคฟันผุ สหสาขา , รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์

ปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น การขับเคลื่อนด้านการดูแลสุขภาพของประชากรโลกมีการตื่นตัวและเปลี่ยนทิศ ในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน จากที่เคยมีการแบ่งงานกันดูแล สุขภาพผู้ป่วยแบบแยกส่วนความชำนาญ มีการผสานความร่วมมือกันในสหสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จที่สูงขึ้นในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ชมรมวิทยาการโรคฟันผุแห่งประเทศไทย สำนัก ทันตสาธารณสุข กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Asia-Pacific Conference on Oral Health 2020 towards NCD risk factor approach” เพื่อผลักดันให้ เกิดความร่วมมือกันในระดับนานาชาติและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการดูแลสุขภาพโดยเน้นความเชื่อมโยงของสภาวะช่องปากกับความเสี่ยงของการเกิดโรคชนิดที่ไม่ติดต่อสร้างความร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนสปา กรุงเทพ และเป็นครั้งแรก ที่องค์กรทั้งสามได้แก่ องค์ การอนามัยโลก (WHO) องค์การความร่วมมือด้านงาน วิจัยทางทันตแพทย์ (International Association of Dental Research: IADR) และองค์กรความร่วมมือทาง ทันตแพทย์(FDI World Dental Federation) ให้ความ สำคัญและส่งผู้นำในแต่ละองค์กรมาร่วมบรรยายและประชุมหารือให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ในการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้ มีบุคลากรทาง ทันตแพทย์จากหลายๆ ประเทศ มาจากองค์กรที่แตก ต่างบทบาทกันในแต่ละประเทศ ได้แก่อาจารย์ทันต แพทย์จากหลากหลายสถาบัน นักวิจัยทางทันตแพทย์ นายกทันตแพทยสมาคม บุคลากรจากสภาวิชาชีพ เจ้า กระทรวงและผู้อำนวยการสำนักทันตแพทย์ผู้มีบทบาท ในเชิงนโยบาย

ทั้งด้านการศึกษาและทางการให้การรักษา รวมทั้งการวางแผนงานในระดับชาติ มาร่วมกันหารือและ มีข้อตกลงในการพัฒนาและขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการดูแลทันตสุขภาพของประชากรในประเทศของตนเอง มี ทันตแพทย์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งจากประเทศ ไทยของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน จากหลายประเทศ ในทวีปเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม เป็นต้น โดยในแต่ละประเทศได้ส่ง บทความรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานด้าน ทันตสุขภาพของประเทศตนเองและแผนงานที่กำลังจะดำเนินการมาประกอบเป็นเอกสารงานประชุมในครั้งนี้ด้วย

ในวันแรก Professor Lakshman Samaranayake คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ ควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และ อดีตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮ่องกง ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและงานวิจัยเป็นประธานกิจกรรมวิชาการมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนหารือสำหรับการดูแลสุขภาพในช่องปาก โดยยึดตามข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักฐานทางการวิจัยทันตแพทยศาสตร์ที่เชื่อถือได้

วิทยากรที่หลากหลายได้นำเสนอประเด็นที่ตนเองให้ความสนใจและมีความถนัดเชี่ยวชาญเริ่ม ตั้งแต่การนำเสนอการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากตามหลักฐานที่ประจักษ์ การ พัฒนาระบบการให้ทันตสุขศึกษาในกลุ่มประชากร การประเมินสภาวะความเสี่ยงรายบุคคลสำหรับโรค เหงือกและปริทันต์อักเสบ โรคฟันผุรวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันสำหรับความ สำคัญและจำเป็นในเรื่องการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงการใช้น้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น สาระสำคัญ ที่ฝากไว้ท้ายการประชุมหารือคือ แนวทางการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อให้มีทันตสุขภาพที่ดีรวมทั้ง นำเสนอแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทที่ต่างกันของแต่ละประเทศ เพื่อกระตุ้นการดูแลสุขภาพของ ตนเอง ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์สาขาหนึ่งนี้ ทันตแพทย์จะปฏิเสธไม่ได้ว่าสุขภาพโดยรวมของ คนไข้ ล้วนส่งผลต่อกันทั้งสิ้นดังนั้นการทำงานเป็นทีมสุขภาพจึงต้องช่วยกันอย่างเต็มที่และมีมิติมุม มองที่ต่างจากการทำงานแยกส่วนมาเป็นทำงานร่วมมือกันเป็นภาพรวม ท้ายที่สุดของข้อสรุปในการ ประชุมครึ่งวันแรกนี้จะได้มีบทความทางวิชาการ เรื่อง Self- care towards Oral Health 2020 ให้ได้ติดตามอ่านกัน

ข้อสรุปที่น่าสนใจจากการประชุมวันที่สองเป็นภาพรวมและนโยบายขององค์กรระดับโลกสาม องค์กร ที่มีการผลักดันในประเด็นที่แตกต่างกัน คือ

  • องค์การอนามัยโลก Professor Hiroshi Ogawa

    เป็นผู้แทนกล่าว คือได้นำเสนอภาพรวมของความ สำคัญและสัมพันธ์กันของปัญหาสุขภาพประชากรโลกกับ การเกิดโรคไม่ติดต่อรวมถึงนโยบายระดับโลกที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดีของประชากรโลก

  • องค์กรความร่วมมือทางทันตแพทย์ Professor Tin Chun Wong

    ประธานองค์กรนำเสนอถึงความจำเป็นและบท บาทของทันตแพทย์ในการทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นเพื่อผลักดันให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีเราต้องทำงาน ร่วมกันไม่แยกส่วนเหมือนเดิม

องค์การความร่วมมือด้านงานวิจัยทางทันตแพทย์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Professor Young Ku

ประธานองค์กรนำเสนอถึงความจำเป็นและบท บาทของทันตแพทย์ในการทำงานร่วมกันกับวิชาชีพอื่นเพื่อผลักดันให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีเราต้องทำงาน ร่วมกันไม่แยกส่วนเหมือนเดิม

เราคงต้องหันกลับมามองเรื่องระบบการศึกษาของทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งกรอบความคิดใน การผลิตทันตแพทย์จากโรงเรียนทันตแพทย์ต่างๆ ในประเด็นที่สำคัญนี้ Professor Edward Lo ได้นำ เสนอประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนทันตแพทย์เสียใหม่ เพื่อให้ทันตแพทย์รุ่นใหม่ มีความเข้าใจในเรื่องการทำงานร่วมกันในสหสาขา รวมทั้งการวิเคราะห์ระบบสุขภาพและความเชื่อมโยง กันของโรคทางกายในระบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อกันถอดบทเรียนจากทวีปเอเชียของเราเองที่มีบริบทใน การเรียนรู้รวมทั้งศาสตร์ทางการแพทย์ที่อาจแตกต่างจากโลกตะวันตกถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับตัวและ ปรับการเรียนในโรงเรียนทันตแพทย์ให้มีความทันสมัยและทันโลก

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น Professor Kakuhiro Fuka ซึ่งเป็นผู้นำในงานด้านการดูแล สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้อำนวยการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจถึงกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการไปแล้วมีโครงการนำร่องและดำเนิน การไปแล้วสำหรับการดูแลสุขภาพในทุกด้าน โดยทันตแพทย์เองได้มีบทบาทสำคัญในการรองรับ สังคมผู้สูงวัย เพราะประเด็นด้านการเปลี่ยนมิติของประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าสัดส่วนของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 จะมีเพิ่มมากขึ้นและเป็นสิ่งที่เราในฐานะบุคลากรทางการ แพทย์ต้องมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน

นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ และผศ.ทพ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ขอขอบคุณที่กรุณาเล่าประสบการณ์ของการผลักดันวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยเรา ในการดำเนิน งานด้านสุขภาพในมุมมองของโรคไม่ติดต่อ โดยท่านนำเสนอถึงแผนงาน รวมทั้งอุปสรรคและปัญหา สำหรับการผลักดันนโยบายด้านนี้ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท่านมุ่งเน้นคือความร่วมมือและ ความเข้าใจในบริบทสุขภาพใหม่นี้ระหว่างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสหสาขาที่จะเดินหน้าร่วมมือกันไปในทิศทางเดียวกันการประชุมในวันสุดท้ายแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมออกเป็น 3 กลุ่มตามสายงาน ที่ปฏิบัติงาน กล่าวคือ แบ่งออกเป็นกลุ่มคนจากกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเทศ กลุ่มที่มาจาก สถาบันและโรงเรียนทันตแพทย์ และกลุ่มที่มาจากทันตแพทยสมาคม ของหลายๆ ประเทศรวมทั้ง ทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนวัตถุประสงค์ของการหารือและประชุมกลุ่มย่อยในวันนี้ก็คือการ ผลักดันและหาข้อสรุปรวมถึงแผนงานขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกันของงานด้านทันตสุขภาพ ที่ดีของประชาชนภายใต้บริบทของโรคไม่ติดต่อความร่วมมือระหว่างวิชาชีพสุขภาพและบริบทงานที่ เป็นไปได้ในแต่ละประเทศที่หารือนำร่องร่วมกัน ทั้งนี้ผลสรุปเน้นความเป็นรูปธรรมสามารถดำเนินการ ได้จริงและต่อเนื่องแบบยั่งยืนมีแบบแผนที่ยอมรับร่วมกันในท้ายที่สุดจะได้แผนงานเพื่อสานต่อให้เกิด งานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยออกมาเป็นAction Plan on Oral Health 2020 towards NCD risk factor approach in Asia Pacific สำหรับท่านที่ให้ความสนใจ จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของกิจกรรม ทางวิชาการชมรมวิทยาการโรคฟันผุแห่งประเทศไทย รวมทั้งบทความทางวิชาการดังที่ได้แจ้งไว้ให้ แล้วในวารสารระดับนานาชาติทางทันตแพทย์ในโอกาสต่อๆไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com