Column ประจำ
Sponsor

กลางปี 2557 จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ(คพน.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนในภาพใหญ่ และได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านความมั่นคง
  2. ด้านคมนาคม
  3. ด้านเกษตรกรรม
  4. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข คณะที่ 4 มีเลขาธิการ สปสช. เป็นประธาน

คพน.ได้เสนอให้มีการจัดงานแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และ สาธารณสุขที่เกิดจากมันสมองของคนไทยโดยเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าชมงาน เพื่อ เพิ่มโอกาสพบปะเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ผลิต ผู้ใช้ งานจริงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ

ท่่านนายกเห็นชอบในหลักการและมอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติดำเนินการจัดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย (MedIThai : Medical Innovation of Thailand Fair) เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีโดย ท่านนายกเห็นชอบและตอบรับเป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมงานด้วยตนเอง

ผมและทีมงานสำนักเลขาธิการ สปสช.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดงานนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ศ.นพ.รัชตะรัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนั้น)

โจทย์ใหญ่ที่คณะจัดงานต้องตีให้แตกก็ คือ อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดงานนี้ คนที่จะตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุด น่าจะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย นักวิจัยต้องการให้มีผู้ประกอบ การนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการก็ต้องการจะได้งานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ใช้ ส่วนผู้ใช้ก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าต่างประเทศในราคาที่สมเหตุผล และ ด้วยเหตุผลสุดท้าย ฝ่ายรัฐเองจึงต้องเข้ามาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้กับต่างชาติ ทั้งหมดนี้ต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน !!!

จุดเริ่มต้นของการกำหนดขอบเขตงานและเป็นส่วนที่ทั้งยากและยุ่ง คือ “ผลงาน” ที่จะนำมาจัด แสดง เพื่อให้เห็นภาพได้ชัด เราจึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ต้นน้ำ หมายถึง แนวคิด หรือ Prototype หรืองานต้นแบบ กลางน้ำ หมายถึง ผลงานที่อยู่ในระหว่างการค้นคว้าและมี ความเป็นไปได้ที่จะผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ส่วนปลายน้ำ หมายถึงผลงานที่วิจัยแล้วเสร็จและผลิต ออกมาในเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สวทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น NECTEC, NANOTEC, MTEC, BIOTEC หรือภาคเอกชน เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ร่วมกันเสนอชื่อ บริษัทหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาจำนวนมากทำให้ต้องตั้งเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อป้องกันการได้เปรียบเสียเปรียบและเพื่อให้ได้ของจริงมานำเสนอ

ผลงานหลายรายการน่าสนใจมาก ผมจึงขอเก็บมาฝากท่านสมาชิกครับ

Dentiiscan เครื่องเอกซเรย์ฟันคอมพิวเตอร์สามมิติ

Dentiiscan เครื่องเอกซเรย์ฟันคอม พิวเตอร์สามมิติ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิว เตอร์สำหรับงานทันตกรรมสามมิติเครื่องแรก ที่ผลิตในประเทศไทย โดยนักวิจัยไทยภาย ใต้ความร่วมมือของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอ นิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTIC) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำแสงแบบทรง กรวยและตัววัดรังสีแบบ Flat Panel Director มีปริมาณรังสีต่ำใกล้เคียงกับเครื่องจาก ต่างประเทศ คุณภาพของภาพดีกว่าภาพพา โนรามิก(2D) ราคาถูกกว่าและตัวเครื่องมี ขนาดเล็กกว่าเครื่อง Medical CT

ความละเอียดของภาพสูง 0.1-0.4 มม.คุณสมบัติ พื้นฐานทัดเทียมกับเครื่องจากต่างประเทศ ใช้เวลา 18 วินาทีเพื่อเก็บข้อมูลอวัยวะภาย ในช่องปากออกมาเป็นรูปแบบสามมิติผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางรังสีโดยกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(PTEC) มีประโยชน์ ในงานทันตกรรมรากเทียม การวางแผนผ่าตัด บริเวณช่องปากการรักษาคลองรากฟัน ฯลฯ ราคาเพียงเครื่องละ 6 ล้านบาท จบงานนี้ จำหน่ายไปได้ 3 เครื่อง ท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่ สวทช. ครับ


Dental Platform เก้าอี้ทำฟันผู้พิการ และผู้สูงอายุ

Dental Platform เก้าอี้ทำฟันผู้พิการ และผู้สูงอายุเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีด้าน สมองกลฝังตัวให้เป็นวีลแชร์ทำฟัน ช่วยให้ผู้ พิการและผู้สูงอายุเข้ารับบริการทันตกรรมโดย ไม่ต้องถูกอุ้มย้ายจากรถเข็นของคนไข้ เพียง เลื่อนวีลแชร์เข้าไปในแป้นรองก็สามารถรับ บริการทันตกรรมได้เลย ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทันตแพทย์ได้อย่างลงตัว

เป็นผล งานของบริษัทไทยเด็นทอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดภายใต้การบ่มเพาะอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับสถาบันทันตกรรม และศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวง สาธารณสุขนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนวัตกรรม แห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 2557 นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้ว ยังดูแลรักษา ง่าย สามารถซ่อมได้เองเนื่องจากมีกลไกที่ไม่ ซับซ้อน


M Dent ปูนพลาสเตอร์สูตรยับยั้งเชื้อโรค

M Dent ปูนพลาสเตอร์สูตรยับยั้งเชื้อ โรคเป็นผลงานของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ ไทย(SCG) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและรองรับสังคมผู้สูงอายุเกิดเป็นปูนพลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติยับยั้ง การแพร่กระจายและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค(Anti-microbial) ได้ในตัวเอง ผลิตจากวัตถุดิบภาย ในประเทศและผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 6873เป็นวัสดุที่มี คุณสมบัติเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่าง ประเทศปัจจุบันสามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ และมีจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศ


สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก ชนิด HA Bone (Highly Purified Hydroxya patite)

สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก ชนิด HA Bone (Highly Purified Hydroxya patite) มีลักษณะเป็นรูพรุน ขนาดมากกว่า 100 ไมครอน แต่ละรูมีลักษณะเชื่อมต่อกัน (Interconnecting Pore System)

คุณสมบัติ ในการออกแบบของ ไฮดรอกซีเอปาไทต์ ออกแบบเป็นสารทดแทนกระดูกที่ชำรุดเสีย หายจากการบาดเจ็บหรือโรคกระดูก และยัง สามารถทำให้เกิดการสร้างกระดูกที่เชื่อม ต่อกันได ้ (Osteoconductive) วัสดุทำจากNatural Origin Bovine bone derived ซึ่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้วิจัยและพัฒนาทดสอบวัสดุโดยอ้างอิง มาตรฐาน ASTMF 1581-95b อีกทั้งยังได้ ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biological Evaluation) ตามมาตรฐาน ISO 10993


อุปกรณ์ปิดกั้นรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Defect Closure Device)

อุปกรณ์ปิดกั้นรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Defect Closure Device) ผลงานของ ศ.นพ.พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยใช้สำหรับปิดรูรั่วที่ผนังกั้นห้อง หัวใจห้องล่าง(Ventricular Septal Defect , VSD) ผ่านทางสายสวนหัวใจ ซึ่งเป็นทาง เลือกหนึ่งในการรักษาแทนการผ่าตัดหัวใจ สร้างขึ้นจากโครงลวดนิทินอล(Nitinol: เป็น โลหะผสมระหว่างนิเกิลกับไทเทเนียม)ที่ถูก สานและขึ้นรูปเป็นจาน 2 จานประกบกันด้วย แกนกลาง และใยสังเคราะห์โพลีโพรไพลีน (Polypropylene)ไว้ภายในขดลวด

และเคลือบ ด้วยทองคำขาว(Platinum)บนผิวของอุปกรณ์ คุณสมบัติพิเศษของนิทินอลคือ สามารถจดจำ รูปร่างที่กำหนดไว้(Shape memory) และมี ความยืดหยุ่นสูง(Super-elasticity)โดยอุปกรณ์ จะมีรูปร่างต่างๆ กันเพื่อให้เหมาะสมกับชนิด และลักษณะกายวิภาคของรูรั่วที่ผนังกั้นห้องหัวใจปัจจุบันมีการใช้งานจริงในผู้ป่วยที่มีรูรั่ว ที่ผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่างแล้วจำนวนมาก โดยใช้เวลาในการใส่ไม่นาน ผมได้มีโอกาส สัมผัสอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วก็ทึ่งในความยืดหยุ่นและการคืนรูป ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยได้รับประ โยชน์อย่างมาก เพราะไม่ต้องผ่าตัดทำให้ฟื้น ตัวได้เร็วและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มาก


ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ผลงาน ของโรงพยาบาลเซกาจังหวัดบึงกาฬและกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดบึงกาฬ เป็นผลงานที่ดูเหมือนไม่มี อะไร แต่มีจุดเด่นที่วัตถุดิบ โดยผลิตขึ้นจาก ถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วเนื่องจากถุงน้ำยาล้าง ไตผลิตขึ้นจากพลาสติกเกรดเอ มีความยืด หยุ่นสูง รวมทั้งเหนียว ทนทานต่อการฉีกขาด ได้มาก เมื่อทำเป็นที่นอนลม จึงนิ่มและรองรับ น้ำหนักได้มาก นำไปใช้ป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ในกลุ่มผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูญเสียระบบประสาทจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีช่วยให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายทั้งภาครัฐและครอบครัว ที่นอนลมนี้ผลิต โดยกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังใน พื้นที่อำเภอเซกา ช่วยส่งเสริมอาชีพในชุมชน ให้มีรายได้เพิ่ม และยังลดจำนวนขยะที่เกิด จากถุงน้ำยาล้างไตลงได้อย่างมาก จำหน่าย เพียงใบละ 790 บาท เพียงวันแรกของการจัด งานตลาดนัดก็สามารถจำหน่ายสินค้าที่เตรียมมาจนหมด และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการ ผลิตเพื่อส่งให้กับผู้สั่งจองสินค้าภายในงาน


B-Hive 1 ระบบจัดและลำเลียงยาอัตโนมัติ

B-Hive 1 ระบบจัดและลำเลียงยา อัตโนมัติพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ความเป็น เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทสุพรีม ไฮทีร่า จำกัดเป็นระบบที่สามารถจัดและบรรจุ ยาแบบอัตโนมัติมีระบบการคัดแยกประเภท ของรายการยาแต่ละชนิด เช่น ยากล่องยาเม็ด บรรจุขวด ช่วยพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เกี่ยวกับยาให้มีความถูกต้องแม่นยำ

เช่น ระบบ โลจิสติกส์ยา การเก็บยาคงคลัง การจัดหายา กับการจัดยา จ่ายยา ทำให้แผนกเภสัชกรรม และหน่วยงานอื่นๆสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายยาและช่วยลดระยะเวลาในการรอ คอยของผู้ป่วย สามารถโหลดยาได้ครั้งละ 1 ลิ้นชัก ลดเวลาการเติมยาลดต้นทุนค่าบริหาร จัดการ มีฐานข้อมูลสำหรับบันทึกประวัติการ จ่ายยาของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อตรวจสอบการ ใช้ยาของผู้ป่วยย้อนหลัง สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ HIS ได้ทุกระบบช่วยลดปริมาณยาเหลือ ทิ้งมูลค่านับ 1,000 ล้านบาท/ปี มีการนำไป ใช้จริงในโรงพยาบาลเอกชนและมีแผนการติดตั้งในโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่แล้ว


เครื่องสำอางสารสกัดยางพารา หรือครีมยางพารา

เครื่องสำอางสารสกัดยางพารา หรือ ครีมยางพารา ภายใต้แบรนด์ POS เป็นผลิต ภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยมีสารสกัดยางพาราเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีทั้งครีมหน้าขาว ครีมหน้าใส ครีมกันแดด ซีรั่มบำรุงผิว เซรั่ม บำรุงผม ฯลฯ คุณสมบัติของสารสกัดยางพารา มีสารต้านกิจกรรมการขนถ่ายเม็ดสีจากเซลล์สร้างเม็ดสีไปยังเซลล์ผิว

จึงทำให้ผิวขาวขึ้น เพราะเซลล์ผิวมีปริมาณเม็ดสีน้อยลงนอกจาก นี้ยังมีสารแอนติออกซิแดนท์ ชนิดที่สามารถ ทำลายฤทธิ์สารอนุมูลอิสระของออกซิเจน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนัง ทำให้เหี่ยวย่นและมีริ้วรอย สามารถ ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการสร้าง เม็ดสีฟีโอเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีหลักสำหรับผิวชาวตะวันตกและการลดลงของกิจกรรมการ สร้างเม็ดสียูเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีหลักของคนผิวเอเชียและนิโกรเป็นผลิตภัณฑ์อีกรายการ หนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก


เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน รุ่น P02-INTIMA

เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน รุ่น P02-INTIMA ผลงาน ของ NECTECเป็นเครื่องช่วยฟังดิจิทัลแบบ กล่อง ใช้วงจรขยายแบบ Wide Dynamic Range เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยิน ระดับปานกลางถึงรุนแรง มีอุปกรณ์สำคัญที่ ทำหน้าที่ขยายและปรับแต่งสัญญาณเสียง โดยใช้หน่วยประเมินผลแบบ Digital Signal Processor ทำให้ได้สัญญาณเสียงที่มีลักษณะ เหมาะสมกับผู้ป่วย

สามารถใช้แบตเตอรี่แบบ ชาร์จไฟใหม่ได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มี โปรแกรมปรับแต่งค่าเครื่องช่วยฟังภาษาไทย เพื่อสะดวกต่อผู้ใช้งาน ได้รับเครื่องหมาย มาตรฐาน CE mark และได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ดำเนินโครงการนำร่องใช้กับผู้พิการ ทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 1,000 เครื่อง ช่วยสนับสนุน ประเทศเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองจากผลงานที่ผลิตโดยคนไทย หากสนใจ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากผลิตภัณฑ์กว่า 500 รายการ จาก Exhibitor 222 ราย มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตลอด 3 วัน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักลงทุน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งชาวต่างชาติ จากคำเชิญของสำนักงานส่ง เสริมการลงทุน จำนวน 5,687 คนโดยมีการตกลงซื้อขายกันภายในงานมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ท่านรมว.ได้ตั้ง ไว้อย่างเกินความคาดหมาย

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น ถ้าเราช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองของคนไทย ก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันทำให้มีกำลัง ทุนสำหรับค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ วันหนึ่ง เราก็น่าจะยืนได้บนขาของตัวเองไม่ต้องอาศัยจมูกใครหายใจอีกต่อไปครับ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com