Column ประจำ
Sponsor

นับคะแนนเลือกตั้ง ทันตแพทยสภาวาระที่ 8 พ.ศ.2559 - 2562

โดย : ทพ.ดร. ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Tags : เลือกตั้ง , ทันตแพทยสภา , ณัฐวุธ แก้วสุทธา

เช้าวันจ่าย เทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 พ.ศ.2559 – 2562 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จากหลากหลายสถาบัน นำทีมโดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดี มศว และทีมอาจารย์กรรมการ ได้แก่ อ.พันทิพย์ อ.เสรีนา อ.ภาวิณีย์และ อ.ณัฐวุธ จาก มศว อ.เลิศฤทธิ์ จากธรรมศาสตร์ อ.พลกฤษณ์ จากจุฬา และคุณหมอเยาวเรศจากสำนักทันตะ กทม.ร่วมกับ กรรมการทันตแพทยสภาที่เคยผ่านประสบการณ์จัดการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆ หลายท่าน เช่น พลตรีหญิงนวรัตน์ และ ทันตแพทย์หญิงสุณีได้นัดแนะกับนิสิตทันตแพทย์ มศว ชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน มารอเปิดตู้ไปรษณีย์ ปณ มศว ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า เพื่อเตรียมขนบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว โดยศิริรวมผู้เข้าร่วมการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบด้วย อาจารย์จำนวน 10 ท่าน นักศึกษา 16 คน และเจ้าหน้าที่สภาอีก 2 คน ในปีนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน social media เป็นระยะทั้งวัน (เทคโนโลยี สมัยนี้การนับคะแนนสภาเราเลยลุ้นกันสนุกเหมือนแข่งกีฬาเลยครับ)

บรรยากาศการนับคะแนนในปีนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสน่ารักและสนุกสนานปนไปด้วย เนื่องจากบรรดานิสิตมาช่วยงาน ต่างให้ความร่วมมือและสร้างสีสันให้ในวันดังกล่าวไม่น่าเบื่อ รูปแบบการนับคะแนนในปีนี้ เราเริ่มจากการแกะซองและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร (บัตรที่เสียส่วนมาก เกิดจากการไม่ได้เซ็นลายมือชื่อ หรือไม่ได้ลงเลขที่ใบประกอบโรควิชาชีพที่ซอง) โดยเรามีการแยกกลุ่มการตรวจสอบเอกสารเป็นกลุ่มๆ และใช้ตะกร้าสีสันสดใสเป็นอุปกรณ์

หลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บัตรที่ท่านสมาชิกบรรจงฝนกันอย่างเหนื่อยเหนื่อยก็ถูกนำมาแจงนับว่าแรเงาเกินจำนวนหรือไม่ ก่อนจะถึงขั้นสุดท้ายที่สภาทุ่มทุนจัดหาเครื่องตรวจคะแนนอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่สามารถตรวจได้เร็วและถูกต้อง ด้วยความเร็วกว่า 100 แผ่น/นาที ถึงอย่างนั้นก็ตามทีมงานก็ไม่ได้ไว้วางใจเครื่องตรวจแต่เพียงอย่างเดียว มีการใช้ทั้งคนและเครื่องในการตรวจทานผลการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เที่ยงตรง และโปร่งใสที่สุด

สภามีโปรแกรมแจงนับคะแนนจำแนกรายเลขที่ผู้สมัคร ซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านจะได้รับภาพถ่ายคะแนนของสมาชิกแต่ละคน ที่มีพื้นสีเหลืองผ่านไลน์เป็นระยะๆ คะแนนเริ่มถูกกรอกครั้งแรกในช่วง 9.09 น และการนับคะแนนสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในเวลา 15.30 น.

ผลการเลือกตั้งในปีนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า ในปีนี้มีการเทคะแนนเลือกผู้สมัครเป็นรายทีมค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงว่านโยบายการหาเสียงในลักษณะเป็นทีม สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกตั้งมากกว่าความชื่นชอบเป็นส่วนตัวรายบุคคล สภารุ่นใหม่นี้มีผู้ได้รับเลือกเข้ามานั่งประชุมเป็นกรรมการ 20 ท่าน ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ก็พบมามีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องอายุ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 20 คนแรก มีอายุที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เพิ่งจบใหม่ไม่นาน จนถึงเกษียณอายุราชการมานานแล้ว บางท่านรับราชการ และบางท่านก็อยู่ในภาคเอกชน มีทั้งทำงานในโรงเรียนทันตแพทย์ ทหาร ตำรวจ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งความหลากหลายดังกล่าว เชื่อได้ว่าหากมีการผสมผสานอย่างลงตัว และทำงานเป็นทีมได้จริง คงเป็นคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และสามารถเป็นความหวังในการแก้ปัญหาต่างๆ ของวิชาชีพ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนๆ ในขณะนี้ เช่น พรบ. วิชาชีพทันตกรรม การปรับเปลี่ยนบทบาทของทันตาภิบาล ซึ่งท่านสมาชิกคงต้องอดใจรอติดตามการทำงานของผู้ที่ได้รับเลือกมาทำงานแทนพวกท่าน ว่าจะช่วยพัฒนาวิชาชีพเราได้อีกมากขึ้นแค่ไหน?

ส่วนท่านที่สมัครใจจะมาช่วยงานสภาที่มีอีกจำนวนไม่น้อย ที่อาจจะได้รับคะแนนเสียงไม่พอจะเข้ามาเป็นตัวแทน 1 ใน 20 คน ก็จะได้ช่วยงานสภาในรูปแบบอนุกรรมการตามความสนใจและสมัครใจของแต่ละท่าน โดยการทำงานของสภาต้องอาศัยความเสียสละ นอกจากผู้ที่มาเป็นกรรมการแล้ว ยังต้องมีอนุกรรมการอีกมากมายหลายชุด ในฐานะผู้นับคะแนนผมแอบหวังใจว่าผู้ที่อาสาลงสมัครทุกท่านจะไม่ทอดทิ้งสภา และผู้ที่เป็นกรรมการจะใช้โอกาสของการมีคนดีคนเก่งอาสามาช่วยกิจการวิชาชีพ ประสานความตั้งใจดีออกมาเป็นวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ

ข้อมูลผู้มาใช้สิทธิในปีนี้ มีผู้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา จำนวน 2,946 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 13,346 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07 เป็นบัตรดี 2,832 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.13 ของบัตรลงคะแนนที่ได้รับ เป็นบัตรเสีย 114 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.87 บัตรเลือกตั้งส่งคืน 77 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 0.57 ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิปีนี้ไม่มากเหมือนดังเช่นที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มีผู้ลงสมัครเลือกตั้งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จะต้องรับไปดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้หน้าที่ดังกล่าวให้มากขึ้นในวงการวิชาชีพของพวกเรา

จากข้อมูลทำให้เราพอทราบว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นที่ออกคะแนนเสียงเลือกตั้งร้อยละมากกว่ารุ่นอื่น โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้มาใช้สิทธิจะเป็นหลักๆ ใน 3 ช่วงอายุ ช่วงอายุที่มาใช้สิทธิมากๆ จะเป็นกลุ่มพี่ๆ ทันตแพทย์ที่อาวุโส ซึ่งดูเหมือนว่าจะใช้สิทธิเยอะที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะทราบบทบาท หน้าที่ และเห็นความสำคัญของทันตแพทยสภา รวมถึงผู้สมัครส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ จากนั้นกราฟจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ มาเพิ่มขึ้นอีกช่วงกลุ่มประมาณอายุ 30 ซึ่งน่าจะเป็นเพราะวัยนี้กำลังศึกษา หรือผ่านการเรียนหลังปริญญาไม่นาน มีโอกาสรู้จักผู้สมัครมากขึ้นในวัยนี้

ประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ กลุ่มทันตแพทย์รุ่นจบใหม่ๆ ให้ความสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้น้อยกว่ารุ่นที่จบมากว่ายี่สิบปีที่แล้ว อาจเป็นเพราะ คนในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ไม่รู้จักผู้สมัครรับการเลือกตั้ง และนอกจากนั้นอาจเป็นเพราะกระบวนการส่งใบเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้งที่ยัง paper based และมีเสียงวิพากวิจารณ์จากสมาชิกหลายท่านว่าอยากให้ใช้การลงคะแนนผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อความสะดวกมากขึ้น คงเป็นการบ้านที่สำคัญที่ทันตแพทยสภาของทันตแพทยสภาต้องหาทางดำเนินการต่อไป

สุดท้ายนี้ ในนามของตัวแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 พ.ศ.2559 – 2562 ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าลงคะแนน และเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ในครั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับ ทางคณะอนุกรรมการจะได้ทำการรวบรวม และทำรายงานเสนอต่อทันตแพทยสภา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในโอกาสต่อๆ ไป คงจะมีการปรับปรุงวิธีการเลือกตั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสม และโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการของท่านสมาชิกให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อจบการทำงานในวันตรุษจีนปีนี้แล้ว เราก็คาดหวังว่า สมาชิกทันตแพทยสภาชุดใหม่ทั้ง 20 ท่าน ที่ได้รับโอกาสไปทำงานพัฒนาวิชาชีพแทนพวกเรา จะสามารถทำงานได้ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งหน้าที่ต่อไปของพวกเราเหล่าสมาชิกคงต้องช่วยให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำงาน เพื่อการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ให้มีคุณค่า และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนคนไทยได้ต่อไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com