Column ประจำ
Sponsor

Dental Safety Goals & Guidelines 2015 (Safe TRRIC) เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเราและหน่วยงานของเราเอง

โดย : ทญ.กุลยา รัตนปรีดากุล
Tags : Dental Safety Goals & Guidelines 2015 , Safe TRRIC , ทันตแพทยสภา , dental council , กุลยา รัตนปรีดากุล

เพราะ Dental Safety Goals & Guidelines 2015 (Safe TRRIC) ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมมิติหลักๆ ที่สำคัญของความปลอดภัยทางทันตกรรมให้ครบถ้วนมากขึ้นกว่ามาตรฐานที่ใช้กัน(ISO, HA)

การดูแลรักษาคนไข้เป็นการดูแลรักษาคนที่มีชีวิตจิตใจ ไม่ได้เป็นเพียงการรักษาโรคให้หาย ถ้าเชื่อว่า “ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเอง” เราในฐานะทันตแพทย์มีหน้าที่ในการใช้ความรู้และทักษะการสื่อสารกับคนไข้และครอบครัว เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญครบถ้วน ตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องให้ทางเลือกของการรักษาที่เหมาะสม และให้คนไข้และครอบครัวมีโอกาสร่วมในการตัดสินใจก่อนให้การรักษา รวมถึงให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลตนเองเพื่อคงสุขภาวะช่องปากที่ดีต่อไป

และด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มีความซับซ้อนมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างหมอและคนไข้เปราะบางมากกว่าในอดีต บางครั้งข้อมูลข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อนจากวิชาการที่ถูกต้องที่ประชาชนได้รับจากสื่อต่างๆ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด และสร้างความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องให้แก่คนไข้และครอบครัวได้

มิติที่ 1 Safe Communication(สื่อสารเพื่อการรับรู้และเข้าใจ) จึงเป็นมิติแรกที่ทันตแพทย์ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลคนไข้ร่วมกันระหว่างทันตแพทย์หลายสาขาจึงเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ แต่อาจเป็นได้ที่ความรู้ลึกซึ้งเฉพาะด้านของทันตแพทย์เฉพาะทาง อาจทำให้ขาดเจ้าภาพในการมองภาพรวมการรักษาให้คนไข้ Safe Communication จึงครอบคลุมไปถึงการพิจารณาให้มีทันตแพทย์เจ้าของไข้ในกรณีที่เป็น comprehensive cases ซึ่งมีความซับซ้อน และดูแลโดยทันตแพทย์หลายสาขา เพื่อเป็นที่ปรึกษาในกรณีที่คนไข้มีปัญหาข้อสงสัย รวมทั้งช่วยดูแลให้คนไข้ได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่เหมาะสมและมีความต่อเนื่อง

ปัจจุบันกลุ่มประชากรวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวกลุ่มผู้สูงอายุก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การเตรียมคนไข้ก่อนการรักษาร่วมกับแพทย์ และการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างทันตแพทย์หลายสาขามีความซับซ้อนมากขึ้น

มิติที่ 2 Safe Treatment (ให้การรักษาอย่างปลอดภัย) และ มิติที่ 3 Safe Record (บันทึกข้อมูลสำคัญครบถ้วน) จึงเป็นอีก 2 มิติที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างรอบคอบควบคู่กันไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างสหวิชาชีพที่ร่วมดูแลคนไข้ และให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษาที่วางแผนไว้ร่วมกัน และ Safe treatmentยังเป็นการสรุปรวมข้อแนะนำเชิงป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นหรือหัตถการที่พบว่าเป็นความเสี่ยงที่พบบ่อย หรือมีความรุนแรงจากข้อมูลที่ทันตแพทยสภาได้รวบรวมไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

มิติที่ 4 Safe Infection Control (ควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน ) การควบคุมการติดเชื้อในบริการทางทันตกรรมมีมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมที่ค่อนข้างชัดเจน ทั้งข้อมูลจากต่างประเทศ และในประเทศไทยที่จัดทำและเผยแพร่โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งต่อคนไข้ผู้มารับบริการและทันตบุคลากร ในมิตินี้ได้มีการจัดทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้และเพิ่มเติมเนื้อหาในภาคผนวก “ไขข้อข้องใจ IC“ เพื่อตอบคำถามที่มีทันตแพทย์สงสัยกันบ่อยๆ

มิติที่ 5 Risk Management (การจัดการความเสี่ยง) เป็นมิติที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Safety Goals ปี 2010 เป็นกระบวนการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการดูแลคนไข้ทางทันตกรรม “เชิงรุก”หรือ“Proactice” Patients Safety มีการเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ทั้งก่อนที่จะเกิดเป็นความเสี่ยงและที่เกิดความเสี่ยงขึ้นในหน่วยงานแล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ นำมาร่วมเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และหาแนวทางป้องกันในเชิงระบบให้มีความครอบคลุมและปลอดภัยมากขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า การวางระบบและวิธีการทำงานที่ดี บุคลากรมีความตื่นตัวและเข้าใจการจัดการความเสี่ยง จะช่วยลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงในการทำงาน และหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ก็มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

มีการกล่าวกันบ่อยครั้งว่าบริบทที่แตกต่างกันของสถานบริการทางทันตกรรม อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนในรายละเอียดทุกข้อของทุกมิติในระยะแรก หัวใจที่สำคัญของการนำ Dental Safety Goals & Guidelines 2015 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สู่การปฏิบัติจริง คือเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ Safe TRRIC ในสาระสำคัญ และชวนคุณหมอท่านอื่นๆ และบุคลากรในหน่วยงานทันตกรรม/ในคลินิก/ในภาควิชา/ในแผนก หรือในศูนย์ทันตกรรม ร่วมกันพัฒนาให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้เสมอ การทำความเข้าใจถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของ Safe TRRIC ในรายละเอียดของแต่ละมิติ จะทำให้สามารถนำไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กรได้ดียิ่งขึ้น และเริ่มต้นง่ายๆ จาก การเข้า website ของทันตแพทยสภา แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com