Column ประจำ
Sponsor

Editor Talk Issue 36

โดย : ทพญ. แพร จิตตินันทน์

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทันตแพทยสภา เรา
มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความใส่ใจสังคมตามระบอบประชาธิปไตย มาสร้าง
ตัวอย่างที่ดีให้สังคมในฐานะวิชาชีพชั้นนำ ว่าพวกเรารับรู้และรักษาสิทธิ์เลือก
ตั้ง และเลือกโดยการไตร่ตรอง มองประโยชน์ของสังคม ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์
หรือเพื่อดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มของฝ่ายนะคะ

ฉบับปลายปีนี้เนื้อหาเรายังคงเข้มข้น เรื่องที่สัมพันธ์กับการทำงาน
ของเราทั้งเรื่องการหยุดหรือไม่หยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือด New oral
anticoagulants (NOAC) การจัดการระบบอากาศในคลินิกเพื่อรองรับโรค
ติดต่อทางเดินหายใจซึ่งใกล้ตัวเราเหลือเกิน มาตามติดวิทยาการ ตามการปรับ
ตัวของเชื้อโรคกันนะคะ

และเพื่อให้ท่านทราบถึงการปรับตัวรับกระแสผู้สูงอายุ โรคเรื้อรังใน
อนาคต เราจึงสรุปเนื้อหาการประชุมทันตแพทย์นานาชาติว่าด้วยการรองรับ
โรคไม่ติดเชื้อ การประชุมกระบวนการเรียนการสอนที่จะต้องปรับมาตรฐาน
ให้ทัดเทียมกันใน AEC มาให้ท่านทราบว่ามีการเตรียมการรองรับอนาคตกัน
อย่างไร บทความ MediThai เสนอความก้าวหน้าด้านนวตกรรมการแพทย์ของ
ไทยที่น่าสนใจ ในขณะเดี ยวกั น ย้ อนหวนชวนคิ ด เราภู มิ ใจนำ เสนอ อ.อิศระ
ยุกตะนันทน์ สุภาพบุรุษแห่งวิชาชีพ ผู้มีบทบาทสูงในการก่อตั้งคณะทันตแพทย์
มหิดล ให้ศิษย์ได้ระลึกถึงและหลายท่านอ่านแล้วจะได้แรงบันดาลใจ walking
forward เดินหน้ารับไม้สร้างสรรค์วิชาชีพต่อไปจากรุ่นต่อรุ่นค่ะ

และเรามีเรื่องทันตแพทย์วอลอีแห่งราชนาวีไทย มาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลัง
การทำงานทันตแพทย์กองทัพเรือตามปณิธานที่ตั้งว่า แมกกาซีนนี้จะนำเสนอ
ข้อมูลให้ทันตแพทย์รู้จักกันและกันมากขึ้น
สวัสดีปี 2558 อีกไม่นานพบกันใหม่ค่ะ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com