Column ประจำ
Sponsor

Giomer

โดย : อ. ทพ. อภิรัตน์ ฤทธิ์ฐิติ, อ.ทญ. เพราะพริ้ม สืบสวัสดิ์พัฒนา และ อ.ทญ. พีรภรณ์ วนาภิรมย์
Tags : GIOMER , BEAUTIFIL , อ. ทพ. อภิรัตน์ ฤทธิ์ฐิติ , อ.ทญ. เพราะพริ้ม สืบสวัสดิ์พัฒนา , อ.ทญ. พีรภรณ์ วนาภิรมย์

ไจโอเมอร์ (giomer) เป็นเป็นลูกผสมระหว่างกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์(Glass ionomer cement) กับ เรซิน คอมโพสิต (resin composite) โดยบริษัท Shofu inc. ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้พัฒนา ลูกผสมนี้จะสามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ และfluoride recharge เหมือนกลาสไอโอโนเมอร์ และให้ความสวยงาม สามารถขัดได้ เช่นเดียวกับ เรซิน คอมโพสิต นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการลดการรั่วซึมตามขอบ และ ปกป้องโพรงประสาทฟันได้ (Ref. 1)

ภาพประกอบจาก http://shofu.de/en/produkte/fuellung-befestigung/fuellung/composite/beautifil-ii

ส่วนประกอบของไจโอเมอร์ มีดังนี้ (Ref. 2) Bisphenol A glycidyl dimethacrylate, Bisphenol, TEGDMA, inorganic glass filler, aluminuoxide, silica, pre-reacted glass ionomer filler, DL-amphorquinone ไจโอเมอร์ และ คอมโพเมอร์ มีความแตกต่างกันในด้านองค์ประกอบทางเคมี แต่จะมีความคล้ายกันในด้านการนำมาใช้งานและข้อบ่งใช้

ไจโอเมอร์สามารถปล่อยไอออนได้หลายชนิดนอกเหนือจากฟลูออไรด์ไม่ว่าจะเป็น Al, B, Na, Si และ Sr จากการศึกษาของ Saito T ปี 2003 พบว่า ซิลิเกต และฟลูออไรด์ สามารถกระตุ้นให้เกิดการสะสมแร่ธาตุกลับใน dentin matrix ได้ และในส่วนของสตรอนเทียม และฟลูออไรด์นั้น สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของฟันจาก hydroxyapatite เป็น strontiumapatite และ fluoroapatite ได้ซึ่งทำให้สามารถต้านทานต่อกรดได้สูงขึ้น (Ref. 3)

จากการศึกษาของ Toshiyuki Itota ในปี 2004 และ 2005 พบว่า วัสดุไจโอเมอร์มีคุณสมบัติในการปล่อยฟลูออไรด์ได้ดีกว่าคอมโพเมอร์(Compomer) และไจโอเมอร์ที่สร้าง filler ด้วยวิธี F-PRG นั้นสามารถปล่อยฟลูออไรด์ได้ในปริมาณที่มากกว่า S-PRG เนื่องจากเทคโนโลยี F-PRG ที่มีการเกิดปฏิกิริยาขึ้นทั้งหมดทำให้มีชั้น Hydrogel เกิดขึ้นและมีความหนา โดยชั้นนี้จะมีการสะสมฟลูออไรด์ ทั้งในรูปแบบฟลูออไรด์ไอออน และสารประกอบ ทำให้วัสดุในแบบ F-PRG สามารถปล่อยฟลูออไรด์ได้มากกว่า S-PRG ซึ่งมีชั้นนี้น้อยมากจนแทบไม่มี อย่างไรก็ดีเมื่อนำปริมาณฟลูออไรด์ดังกล่าวไปเทียบกับกลาสไอโอโนเมอร์แล้ว ยังถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก นอกจากนี้ในสภาวะที่เป็นกรดไจโอเมอร์ทั้งสองแบบยังมีการปล่อยฟลูออไรด์ที่น้อยกว่ากลาสไอโอโนเมอร์อยู่มาก (Ref. 4,5)

ในปี 2010 Wen Lien ได้ทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุจำพวกเรซิน คอมโพสิตหลายชนิดพบว่าวัสดุไจโอเมอร์นั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีไม่แตกต่างวัสดุเรซิน คอมโพสิตชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ hardness, compressive strength, flexural strength เป็นต้น (6) ตัวอย่างของ เรซิน คอมโพสิต คอมโพเมอร์ ไจโอเมอร์ และ กลาสไอโอโนเมอร์ ได้ ถูกสรุปไว้ในตารางที่ 2

วิธีการใช้งานไจโอเมอร์นั้นเหมือนกับการใช้งานเรซิน คอมโพสิต กล่าวคือก่อนที่จะทำการบูรณะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทาส่วนของสารยึดติดก่อน และจึงนำไจโอเมอร์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เป็นหลอดเช่นเดียวกับเรซิน คอมโพสิต มาทำการบูรณะและฉายแสงเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการแข็งตัว

ไจโอเมอร์ เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่เกิดจากการรวมข้อดีของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต มาไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม วัสดุชนิดนี้ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องความสวยงามและปริมาณฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยออกมา อาจเป็นเพราะ วัสดุชนิดนี้ มีคุณสมบัติอยู่กึ่งกลางระหว่าง คอมโพสิต และ คอมโพเมอร์ และความสวยงามและความทนทาน ก็ไม่ได้ เหนือกว่าคอมโพสิต และคุณสมบัติในด้านการปล่อยฟลูออไรด์ ก็ ยังไม่เทียบเท่า กลาวไอโอโนเมอร์ จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก การเลือกใช้งานจึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

References

  1. Shatha AK, Rasha HJ. An evaluation of water absorption of Giomer in comparison to other resin-based restorative materials. Restorative dentistry2012;24,25-8.
  2. onlinedentalbook.blogspot.com [Internet]. 2008 [cited 2014 Jul 19]. Available from: http://onlinedentalbook.blogspot.com/2008/08/giomer.html
  3. Shuichi I, Masahiro I, Masanori H, Naohiro T, Itaru M, Takashi S. Effects of surface pre-reacted glass-ionomer fillers on mineral induction by phosphoprotein. Journal of dentistry2011;39,72-9.
  4. Toshiyuki I, Thomas EC, Masahiro Y, John FM. Fluoride release and recharge in giomer, compomer and resin composite. Dental materials2004;20,789-95.
  5. Toshiyuki I, Omar TA, Thomas EC, Masahiro Y, John FM. Fluoride release from ages resin composites containing fluoridated glass filler. Dental materials2005;21,1033-8.
  6. Wen L, Kraig SV. Physical properties of a new silorane-based restorative system. Dental materials2010;26,337-44.

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com