Column ประจำ
Sponsor

เอกสารการสอน - วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรขั้นสูง (Advanced Maxillofacial Prosthodontics) และ วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (Maxillofacial Prosthodontics)

โดย : เอกสารร่างโดย รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล ผู้ก่อตั้งหน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ผู้สอน ผศ. ทพญ. ดร. พนารัตน์ ขอดแก้ว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tags : Advanced Maxillofacial Prosthodontics , Maxillofacial Prosthodontics , maxprosth lecture , พนารัตน์ ขอดแก้ว , ทันตแพทย์เชียงใหม่ , คณะทันตแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ , max prosth , ประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร , บูรณะช่องปากและใบหน้า , ปากแหว่งเพดานโหว่ , อวัยวะเทียม , ใบหน้าเทียม , กายเทียม

เอกสารคำสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา สาระของวิชามากยิ่งขึ้นวิชานี้มีเนื้อ หาจำนวน 15 หัวข้อ ร่างโดย รศ.ทพ.ดร. ปิยวฒั น์ พันธุ์โกศล ผู้ก่อตั้งหน่วย บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มีประสบการณ์ในงานนี้มา นานกว่า 30 ปี อาจารย์กรุณาเดินทางมาสอนพวกเราทุกปีและถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในการ รักษาคนไข้กลุ่มนี้ในประเทศไทย ด้วยเห็นภาพรวมของปัญหา ความจำเป็น และประโยชน์ของการมีหน่วยงานนี้ ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จึงได้ให้ความกรุณาเป็นคณะกรรมการหน่วยบูรณะ ช่องปากและใบหน้า ตามมติคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ สามัญ ครั้งที่ 7/2554

เอกสารคำสอนเล่มนี้สมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาจาก รศ.ทพ.ดร. ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล ในการ ตรวจสอบและให้คำแนะนำ รวมทั้งอนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายผู้ป่วยและภาพอื่นๆ ของอาจารย์ ผู้จัดทำจึงขอกราบ ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่องและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถนำความรู้นี้ไปสู่แนวทางการปฏิบัติจริงได้

บุญกุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากเอกสารคำสอนเล่มนี้ขอส่งผลให้เป็นความเจริญ ก้าวหน้าของ หน่วยบูรณะ ช่องปากและใบหน้าในอันที่จะเป็นแหล่งสร้างทันตแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้ออกสู่ชุมชนต่อไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com