Column ประจำ
Sponsor

จาก “ช่อกัลปพฤกษ์” สู่การสืบสานปณิธานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ใจความว่า
" ทำให้เกิดความพยายามในการพัฒนาเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางแห่งปัญญาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อวางรากฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ไปแล้ว 27 รุ่น รวม 1,233 คน โดยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตเหล่านี้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ซึ่งใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน ทำให้เป็นศูนย์รวมความคิดและสติปัญญาของอารยธรรมลุ่มน้ำโขง นอกเหนือจากภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยแล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนยังเอื้อให้เกิดการต่อยอดความรู้ เน้นความโดดเด่นด้านการเป็นปราชญ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาทิ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติและเปิดรับนักศึกษาจากหลายประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว
จากแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการให้บริการแก่สังคม คณะได้ปลูกฝังแนวคิดการใช้วิจัยเป็นพื้นฐาน มีการบูรณาการการสอนและวิจัยเข้าด้วยกัน
ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งเน้นงานวิจัยใน 4 ประเด็น ได้แก่
  • 1. กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม
  • 2. กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก
  • 3. กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์
  • 4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและวิจัยสู่ระดับสากล คณะได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำมากมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และวัฒนธรรม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว
อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ Harvard University และ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะทันตแพทย์ให้การต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่นตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 
ในฐานะศูนย์กลางความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง คณะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้ โดยให้บริการทันตสาธารณสุข เน้นการบริการให้ทั่วถึงประชาชนในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันตกรรมโรงเรียนโครงการฟันดีมีสุข และโครงการฝึกภาคสนามร่วม ผ่านการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ในชุมชน ร่วมกับนักศึกษาคณะต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และด้วยชัยภูมิของคณะที่แวดล้อมด้วยคณะต่างๆ ในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการให้การรักษาผู้ป่วยแบบสหวิทยาการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการและการรักษาแบบครบวงจร ดังปรากฏเป็นผลงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การวิจัยด้านสมุนไพรทางทันตกรรมร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

ปี พ.ศ.2555 เป็นปีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 33 เป็นวัยที่เปี่ยมด้วยพลังที่จะสร้างสรรค์สร้างสิ่งดีงามต่าง ๆ สู่ภูมิภาคแห่งนี้ จากความภาคภูมิใจที่บัณฑิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ทรงเกียรตินี้ สามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาวคล้ายดอกซากุระและจะกลายเป็นสีขาวเมื่อถึงเวลาร่วงโรย ดอกกัลปพฤกษ์นี้มักจะแบ่งบานเป็นประจำทุกปีช่วงปลายปีจนถึงปีใหม่และจะเด่นเป็นเอกลักษณ์ มข. โดยเฉพาะสวนกัลปพฤกษ์บริเวณถนนสีฐาน
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกจัดสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อเป็นศูนย์ประชุมระดับชาติแห่งใหม่ ตัวอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์อีสาน ที่คล้ายยุ้งข้าว ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์อันงดงาม ได้แก่ บึงสีฐานและป่าสนด้านหน้ามหาวิทยาลัย อันเป็นบรรยากาศร่มรื่น กันเองที่ไม่สามารถหาที่ใดเหมือน แม้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยามใดที่ได้เห็น ก็ชวนหวนให้นึกถึงชีวิตความเป็นอยู่สมัยเป็นนักเรียนอยู่เป็นนิจ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ใช้ในการจัดกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่งานบายศรีผูกข้อมือรับน้องใหม่ ไปจนถึงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ตลาดเปิดท้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักศึกษาและประชาชนที่อาศัยอยู่รอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีสินค้ามากมายหลายชนิด ตั้งแต่อาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือซึ่งเป็นที่สนใจของวัยรุ่น ตลาดนัดเปิดท้าย มข.นี้จะมี 2 จุดสำคัญ ได้แก่ ตลาดเปิดท้ายศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นทุกเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน ตอนเย็นเป็นประจำทุกเดือน และตลาดเปิดท้ายหลังคอมเพลกซ์ซึ่งจัดขึ้นในตอนเย็นทุกวัน ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายซื้อของและเรียนรู้วิถีชาว มข.ได้เป็นอย่างดี ณ ตลาดนัดยามเย็นทั้ง 2 แห่งนี้
ด้วยอาณาเขตบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 5,500 ไร่ มหาวิทยาลัยจึงมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหลายจุด เช่น สวนเกษตร พื้นที่ฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ซึ่งมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากมาย สระพลาสติก ซึ่งมักเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายยามเย็นของผู้รักสุขภาพทั้งหลาย รวมไปถึงถนนป่าดู่-สีฐานซึ่งรายล้อมไปด้วยป่ากัลปพฤกษ์ ให้บรรยากาศสดชื่นทุกครั้งยามได้เดินชมและออกกำลังกาย
หากท่านเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยฝั่งประตูสีฐานจะพบกับทิวสนสีฐานเรียงราย 2 ข้างทาง ให้ความร่มรื่นและเป็นเอกลักษณ์ มข. สนเหล่านี้เติบโตมาพร้อมๆกับการตั้งมหาวิทยาลัย
งานเทศกาลลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานเทศกาลประจำปีซึ่งได้รับความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากในงานมีการจัดขบวนพาเหรดสวยงามโดยนักศึกษาทุกคณะ กิจกรรมประกวดนางนพมาศและกระทง ส่วนไฮไลท์ของงานคือการจัดซุ้มกิจกรรมขายของโดยสโมสรแต่ละคณะ และเวทีหมอลำท้องถิ่น งานนี้ถือเป็นเทศกาลประจำปีที่ทุกคนในจังหวัดขอนแก่นไม่ควรพลาดเลยทีเดียว
ใครก็ตามที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชาว มข. เรียกว่า “กิจกรรมเชียร์กลาง” จะต้องรู้สึกแบบเดียวกันว่าเป็นกิจกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เคล้าด้วยความอบอุ่นในบรรยากาศพี่น้อง ถือเป็นกิจกรรมใหญ่ประจำศักราช เนื่องจากงานนี้นักศึกษาใหม่นับพันๆคน จะมารวมตัวกันที่สนามกีฬากลางเพื่อร้องเพลงมหาวิทยาลัยให้ดังกระหึ่มกึกก้องไปทั่วและมีสักขีพยานเป็นรุ่นพี่และประชาชนที่สนใจเป็นจำนวนนับร้อยคนคอยให้กำลังใจ
เรียบเรียงโดย
ทพ. ณัฐพงษ์ กันตรง, นางประทุมมา ทาแดง และนางหญิง โพธิสุวรรณ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com