Column ประจำ
Sponsor

เรียนรู้ตัวตน... กลางดงดอกเสลา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย : อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง และ ทญ.กัลยาณี สุขษาสุณี
Tags : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ทันตแพทย์ ม.น. , อ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง , ทญ.กัลยาณี สุขษาสุณี , นทพ. ยุทธนา สามล

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 วันครบรอบ 400 ปีของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงของแผ่นดินไทย คือวันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ได้รับตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 107 ตอนที่ 131 ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเอกเทศ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร”

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปณิธานของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือประกาศความเป็นไทจากอวิชชาเหมือนดั่งที่องค์สมเด็จพระนเรศวรท่านทรงประกาศความเป็นไทให้กับปวงชนชาวไทย สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมี 2 สัญลักษณ์คือ สัญลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในท่านั่งพระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง กับ สัญลักษณ์ช้างศึก อยู่ในโล่ห์กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึกมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง โดยมีดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ ดอกเสลา

ห้าปีหลังจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์จึงเริ่มต้นขึ้น และในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงอนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์นี้มีสถานะเป็น “คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีความมุ่งมั่นในปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางทันตสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านการวิจัยไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังจิตสำนึกการให้บริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมไปถึงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ด้วยปณิธานดังกล่าว ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงหล่อหลอมรูปแบบการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนกลายเป็น “ทันตแพทย์ที่ดี” ด้วยจิตวิญญาณเพื่อให้นิสิตทันตแพทย์ที่ย์จบออกไปเป็นทันตแพทย์ที่ดีต่อสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร น่าจะถือได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาที่มีบุคลากรที่หลากหลายและมีคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงที่สำเร็จการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผุ้ชำนาญการด้านต่างๆมาเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่นิสิตทันตแพทย์มน. ที่จะได้เรียนรู้และซึมซับประสบการณ์ที่ได้จากอาจารย์ คณาจารย์ทุกสาขาต่างมุ่งเน้นและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด คัดเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุด และคอยพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังกระตุ้นให้นิสิตทันตแพทย์มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น เพื่อปูพื้นฐานให้กับตัวผู้เรียนซึ่งเมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วคงหนีไม่พ้นการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตน

นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามระบบปกติแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและนำมาถ่ายทอดให้แก่นิสิตด้วยกันในทุกชั้นปี มีการจัดห้องเสวนานอกเหนือจากตารางเรียนปกติและมีคณาจารย์ทุกสาขาเข้าร่วมฟังร่วมซักถาม โดยจะมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจตอนปลายปีการศึกษาด้วย

ในส่วนของการให้บริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องถ่ายรังสีในระบบดิจิตอล และมียูนิตทำฟันที่ทันสมัยสามารถเรียกดูภาพถ่ายรังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ประจำยูนิต สามารถถ่ายภาพภายในช่องปาก และแสดงภาพช่องปากระหว่างทำหัตถการแก่ผู้ป่วยได้

จุดเริ่มต้นของก้าวย่างความยิ่งใหญ่ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมให้เป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่และศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจะเปิดให้บริการทันตกรรมโดยนิสิตทันตแพทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และเปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 20.00 น.

นอกจากการให้บริการในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรม ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มน. ยังมีการดำเนินการบริการวิชาการสู่สังคม โดยการนำความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์ถ่ายทอดและบูรณาการเอาไปใช้กับชุมชน ตัวอย่างเช่น การจัดรายการวิทยุ “ฟันทอร์ค” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-17.30 น. ทาง 107.25 MHz การจัดทำสื่อทันตสุขศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินครั้งแรกของไทยทางอินเตอร์เนททีวี www.thaideaftv.com และยังมีการทำโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กพิเศษและกลุ่มผู้พิการ รวมทั้ง มีการออกพื้นที่เพื่อเข้าไปทำงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปีโดยเน้นในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยจุดประสงค์ให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานในชุมชนจริงพร้อมกับนำปัญหาที่พบมาแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อรักษาประชาชนในเขตทุรกันดารในเขตภาคเหนือตอนล่างปีละประมาณ 1000 คน และบริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าที่คณะฯในวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันทันตสาธารณสุขประจำปี ปีละประมาณ 500 คน

ด้วยปณิธานที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนิสิตทันตแพทย์อย่างไม่หยุดนิ่ง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรยังมุ่งปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต โดยให้ทุนวิจัยกับนิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงกระบวนการวิจัยอย่างครบวงจร เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตจะได้นำความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกค์ใช้ยามเมื่อไปประจำในพื้นที่ของตนแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม้ทางคณะจะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่เป้าหมายของคณะไม่ได้ต้องการเพียงแค่จะส่งมอบทันตแพทย์ที่เก่งกาจสู่สังคมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการส่งมอบทันตแพทย์ที่ดีซึ่งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกจุดและบูรณาการโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดในห้องเรียนเพียงทางเดียว

นี่คือ คำถามที่ไม่ว่าจะมีการปฐมนิเทศน์นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งกี่ครั้งก็ยังเป็นคำถามที่ถูกพูดถึงเสมอ และยังคงเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจทันตแพทย์ทุกคนที่ออกจากใต้ร่มดอกเสลาแห่งนี้ตลอดมา เป็นคำถามที่คอยย้ำเตือนศิษย์เก่าทุกคนให้นึกถึงวันแรกที่เราก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็น “ทันตแพทย์” ซึ่งสิ่งที่ทำให้คำถามนี้อยู่ในใจทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ทุกคนได้ตลอดมา ไม่ได้เกิดจากการที่คำพูดนี้ถูกพูดโดยอาจารย์ที่เคารพรักของคณะ แต่เป็นเพราะวิธีการกล่อมเกลาของคณะที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างหากที่ทำให้คำถามนี้ไปติดแน่นอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืม

คณาจารย์ทุกท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของการส่งเสริมการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะทำให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้ตามที่ยอดเยี่ยม การเสียสละเพื่อส่วนรวม การแบ่งและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า และที่สำคัญที่สุดก็คือ การเรียนรู้ตัวตนของตนเอง

สโมสรนิสิตทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรถือเป็นสโมสรนิสิตที่มีการดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งที่สุดสโมสรหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งเรื่องวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และสันทนาการ โดยมีสมาชิกคือนิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปี

มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของประชากรในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย และมีการบริหารงานโดยตัวแทนนิสิตแต่ละชั้นปี ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องได้อย่างลงตัวและพึ่งพาอาศัยกันอย่างกลมกลืน

กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมนอกหลักสูตรทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิต คณาจารย์ทุกท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของผู้ร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับสมาชิกของสโมสรคนอื่นๆ กิจกรรมประจำปีของคณะ ได้แก่

 • กิจกรรมบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร
 • กิจกรรมวันไหว้ครู
 • กิจกรรมสายสัมพันธ์ทันตแพทย์
 • กิจกรรมค่ายเปิดบ้านทันตะ
 • กิจกรรมติววิชากายวิภาคศาสตร์
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก
 • กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์แข่งขันฟุตบอลประจำปี
 • กิจกรรม ฟ. ฟันเกม

ฟ. ฟัน เกม คือ กิจกรรมกีฬาสีประจำปีซึ่งจัดช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจะมีการจับฉลากรายชื่อบุคลากรทุกคนไม่ว่าจะเป็นนิสิต คณาจารย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐและลูกจ้าง แบ่งออกเป็นกลุ่มตามแม่สี เพื่อจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในองค์กรตอนกลางวันและมีงานฉลองปีใหม่เพื่อขอบคุณกับการทำงานหนักมาตลอดทั้งปีในตอนกลางคืน โดยจะมีการแสดงจากตัวแทนของทุกภาคส่วนที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดทั้งงาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการจับฉลากของขวัญปีใหม่ซึ่งไม่ว่าจะปีไหนต่อปีไหน ผู้ร่วมงานก็ยังตื่นเต้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายทุกครั้งไป

ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แม้จะเพิ่งก่อตั้ง แต่ทางชมรมได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อสืบทอดสายสัมพันธ์พี่น้องทันตแพทย์ มน. งานคืนสู่เหย้า มีกิจกรรมถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานต่างๆให้กับรุ่นน้อง งานนี้ได้ทั้งความรู้วิชาการและความอบอุ่นในสายใยของครอบครัว การบริจาคทุนการศึกษาของศิษย์เก่าให้กับรุ่นน้องที่ขาดแคลน รวมถึงการมอบของที่จำเป็นสำหรับรุ่นน้อง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรากฐานครอบครัวที่เข้มแข็งในอนาคต

จากมุมมองของคณาจารย์ กิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างครบถ้วน ในขณะที่จากมุมมองนิสิต ตลอดเวลาที่ทำงานสโมสรไม่ว่าจะในฐานะผู้นำหรือผู้ตาม นิสิตจะได้รู้จักตัวเอง ไม่ใช่ตัวเองในตอนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ แต่เป็นตัวเองในสถานการณ์ที่เสมือนกับการทำงานจริงที่มักไม่สมบูรณ์พร้อมและราบรื่น ได้รับรู้ผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเอง ทั้งผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี ทั้งผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อตัวเองเพียงอย่างเดียวและผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อส่วนรวม และได้เรียนรู้ว่า “ทีม” ไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่มายืนอยู่ด้วยกัน ไม่ใช่สถานที่มีแค่ลูกน้องหรือหัวหน้า แต่ “ทีม” คือกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เคารพกัน เชื่อใจกัน ว่าทั้งหมดจะรับผิดรับชอบไปด้วยกัน และเดินไปจนสุดทางพร้อมกัน

ประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น นั่นอาจเป็นประโยชน์ทางตรงของกิจกรรมนอกหลักสูตร แต่ประโยชน์ทางอ้อมที่ได้มาเป็นของแถมจากการส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเข้าสังคมนี้ไม่ได้ส่งผลแค่เพียงตัวนิสิต แต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ เกี่ยวเนื่องไปถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างถูกจุดและตรงไปตรงมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรการศึกษาในลักษณะของครอบครัวขนาดใหญ่ที่ห่วงใยกันอย่างไม่มีวันหมดสิ้น

 

เมื่อทั้งองค์กรคือ คนในครอบครัว การอบรมขัดเกลาจึงไม่ได้เกิดแค่เพียงทางกายภาพอย่างเช่นระเบียบการสอน แต่รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตแบบลงลึกรายละเอียดอย่างที่คนในครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยกัน ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวในสังคม การแต่งกาย การพูดจา เทคนิคปลีกย่อยในการทำงานร่วมกับคนทุกระดับชั้น สิ่งเหล่านี่หล่อหลอมให้ทันตแพทย์ที่ออกไปจากอ้อมอกของครอบครัวที่สองนี้ กลายเป็น “ทันตแพทย์ที่ดี” อย่างที่ปณิธานของคณะได้ตั้งเอาไว้ทุกประการ

ณ ที่ที่ดอกเสลาบานสะพรั่งแห่งนี้ ภาพใต้ร่มเงาอันเกรียงไกรของสมเด็จพระนเรศวร พระมหากษัตริย์ที่ชาวไทยรักและบูชา ครอบครัวใหม่ต่างสายเลือดได้ถือกำเนิดขึ้น ครอบครัวนี้ไม่เพียงแต่สอนสั่งให้ผู้ที่เดินออกไปสู่โลกกว้างมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้ว ยังกล่อมเกลาให้ลูกน้อยที่เติบใหญ่มีทักษะการใช้ชีวิตอย่างครบถ้วน สอนให้รู้จักตนเอง สอนให้รู้จักผู้อื่น สอนให้รู้จักสังคม และสุดท้าย สอนให้ซาบซึ้งถึงคุณค่าของความเป็นคนธรรมดาที่มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยมือสองข้างของเราเอง

สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.dent.nu.ac.th
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th
 • จังหวัดพิษณุโลก www.phitsanulok.go.th
 • สอบถามการเดินทางเครื่องบินกรุงเทพ-พิษณุโลก ได้ที่ www.nokair.com

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com