Column ประจำ
Sponsor

๓๐ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.กับความเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต

ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีเจตนาที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตภูเก็ต และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีสาขาวิชาที่หลากหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้งด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ในบางสาขา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องจากมีชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย หาดใหญ่เป็น เมืองศูนย์กลางด้านการค้าและธุรกิจของภาคใต้ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากอยู่ห่างจากด่านสะเดาเพียง 60 กิโลเมตร ปัจจัยที่ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากก็คือ การเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ธุรกิจการค้า การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา และการท่องเที่ยว

ท่ามกลางความเป็นเมืองเศรษฐกิจแต่ความเป็นอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ก็เหมือนมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดทั่วไป ที่ยังใช้ชีวิตง่าย ๆ โดยไม่ต้องรีบเร่งกับการจราจรที่ติดขัด มีพื้นที่สีเขียวให้คนในตัวเมืองหาดใหญ่ มาพักผ่อนออกกำลังกาย มีตลาดสีเขียวให้คนในมหาวิทยาลัยได้จับจ่าย ซื้ออาหาร ที่สะอาดและปลอดภัย เป็นบรรยากาศที่น่ารักและเป็นกันเอง เพราะเป็นแหล่งพบปะของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนคนในตัวเมืองหาดใหญ่ที่แวะเวียนมาจับจ่ายซื้ออาหารและในบางครั้งที่นี่ยังเป็นเวทีให้นักศึกษาที่ทำกิจกรรมต่างๆ ได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายอาสาต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดแห่งนี้อีกด้วย

พื้นที่ใต้ร่มศรีตรัง..แห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในทุกๆ ด้าน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่ก้าวย่างเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความอบอุ่นทางจิตใจด้วยกิจกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคล การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ (PSU FRESHY GAME ) เพื่อให้น้องใหม่อยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นและมีเพื่อน ๆ ต่างคณะฯ เนื่องจากในการแข่งขันจะเป็นการร่วมกับเพื่อนๆ จากคณะอื่นๆ อยู่ในทีมเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางวิชาการ เช่นการจัดงาน ม.อ.วิชาการ กิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นงานลอยกระทง ฯลฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้มีนโยบายสอดรับกับมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทันตแพทย์ก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ เพื่อให้โอกาสแก่น้องๆ นักเรียนที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รู้จักอาชีพทันตแพทย์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมการประกวด Dancing Contest กิจกรรมการรณรงค์วันทันตสาธารณสุข กิจกรรมค่ายอาสาต่างๆ เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายทันตแพทย์สู่ชุมชนชนบทในภาคใต้ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท วุฒิบัตรและปริญญาเอก โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และด้านการวิจัย ซึ่งปัจจุบันคณะฯ ได้มีการจัดตั้งสถานวิจัยและหน่วยวิจัยเพื่อรองรับงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย ดังนี้ สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร หน่วยวิจัยทันตวัสดุ หน่วยวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งนี้คณะยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมของภาคใต้ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยวขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการด้านต่าง ๆของ โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมนอกจากเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรมแล้ว ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น ได้พัฒนาการให้บริการทางทันตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ พื้นที่ในป่าเขา และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประสบปัญหาความไม่สงบ แม้จะไม่มีบทบาทโดยตรงในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ แต่สิ่งที่ทำได้ ก็คือการร่วมสร้างขวัญและกำลังใจโดยการออกให้บริการทางทันตกรรม เยียวยาประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาความไม่สงบ เพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ว่าแม้ในยามที่ทุกข์ยากยังมีผู้ที่อยากร่วมให้กำลังใจอยู่ โดยพื้นที่ที่ออกให้บริการทางทันตกรรม ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส นอกจากการออกให้บริการในพื้นที่แล้ว ในวโรกาสเจริญพระชนม์มายุครบ 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับเทศบาลนครยะลาคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงวัย ในโครงการคืนรอยยิ้มผู้สูงวัย เทิดไท้องค์ราชินี โดยรับผู้สูงอายุจากเทศบาลนครยะลามาทำฟันเทียมที่โรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 100 ราย และเมื่อวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้บริการทำฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 147 คน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.

นอกจากนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่สำคัญ คือโครงการความร่วมมือรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นโครงการที่มีเครือข่ายสำคัญคือโรงพยาบาลจากทั่วภาคใต้ซึ่งได้ส่งต่อผู้ป่วยมาทำการรักษา และโครงการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การแก้ไขฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของบริเวณขากรรไกร และใบหน้าทั้งความพิการแต่กำเนิดและความพิการภายหลังการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็ง อุบัติเหตุ รวมถึงกรณีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีพยาธิสภาพใหญ่มากจนไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัด จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพด้วยขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์

นับจากจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 ที่คณะฯค่อยๆ เติบโตจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพตั้งแต่คณะบดีท่านแรก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชีระ ศุษิลวรณ์ ผ่านคณบดีท่านต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ ความเสียสละ จนถึงปัจจุบันที่คณะฯกำลังเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการจัดตั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 โดยคณบดีคนที่ 7 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้พัฒนาเติบโตก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการวิจัย ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์จึงมีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานแห่งความเป็นสากล และมีวิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีความทันสมัยโดยยังไม่ทอดทิ้งเจตนารมณ์เดิมในการดูแล และเป็นที่พึ่งพิงของสังคมไทยโดยเฉพาะประชาชนในภาคใต้ที่ยังมีความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ลานพระบิดา

ศูนย์รวมของจิตใจและลานสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เป็นศูนย์ประชุมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ที่ถนนปุณณกัณต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรองรับการจัดการประชุม งานแสดงสินค้า งานแสดงคอนเสิร์ต ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตลาดนัดสีเขียวแหล่งพบปะของชาวม.อ.และชาวหาดใหญ่

ที่นี่เป็นแหล่งจับจ่ายอาหารสด อาหารปลอดสารพิษ อาหารสำเร็จรูป ตลอดจนผลผลิตของนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่พบปะพบเจอพูดคุยกันหลังเลิกจากงาน ชาวตัวเมืองหาดใหญ่เองก็มีไม่น้อยที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อหาอาหารที่นี่

อ่างน้ำม.อ.

อ่างน้ำม.อ.มีทัศนียภาพที่งดงามมีภูเขาล้อมรอบ เป็นพื้นที่ที่นับว่าเป็นปอดที่สำคัญของชาว ม.อ.และชาวหาดใหญ่ ที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของผู้รักการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน การถีบจักรยาน ฯลฯ

พื้นที่สีเขียวล้อมรอบด้วยดอกไม้หลากสี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่สีเขียว แวดล้อมไปด้วยดอกศรีตรังซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com