Column ประจำ
Sponsor

Campus Today - โรงเรียนทันตแพทย์ วันนี้


Tags : Campus Today , โรงเรียนทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • พิพิธภัณฑ์มนุษย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ชั้น 10 ตึกเฉลิมนวมราช จัดแสดงตลอดปี
  • สหกรณ์ใหม่มาเปิดแทน 7-11 ขายทั้งอาหาร ขนม เครื่องเขียน รวมถึงร้านขายของคลินิกหรือร้านป้าก็มาเปิดรวมในนี้ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • กำลังสร้างอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาในด้านการศึกษาให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในด้านทันตสุขภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

  • มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการใหม่ โดยได้เพิ่มยูนิตรูปแบบใหม่สีสีนสวยงาม ดูทันสมัยน่าใช้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ได้ปรับปรุงห้องสมุดประจำคณะ โดยการปูพื้นกระเบื้องใหม่ ทาสีใหม่ จัดสัดส่วนเก้าอี้และโต๊ะอ่านหนังสือ ทำให้ดูกว้างขวาง น่าเข้าใช้งานมากขึ้น

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ได้เปิดใช้บริการ Dental Simulation Center ห้องปฏิบัติการรูปแบบใหม่ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมบทเรียนและการฝกปฏิบัติอย่างสมจริง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • นอกจากหอผู้ป่วยฯ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนี้แล้ว ในขณะนี้ กำลังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ นั่นคือ "ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์" ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขอพระราชทานใช้ชื่อนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อการจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาของชาติโดยจะเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงต้นปีหน้า

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  • ได้เปิดใช้ห้องปฏิบัติการณ์ Dental Simulation Center สำหรับการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของนิสิตทันตแพทย์ในการรักษาทางทันตกรรมในหุ่นผู้ป่วยจำลองที่มีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการรักษาในผู้ป่วยจริง

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

??????????? thaidentalmag.com